Autor Economia
27 abril 2015 a 09:00

Banc Sabadell obté un benefici net de 174,6 milions d’euros

1 Flares 1 Flares ×

S’ha reduït la xifra rècord d’actius dubtosos

Banc Sabadell // Imatge de Wikmedia Commons

Banc Sabadell // Imatge de Wikmedia Commons

Un cop finalitzats els tres primers mesos de 2015 Banc Sabadell deixa reflectit l’impacte positiu que està tenint el desenvolupament del Pla Triple i l’ascendent progressió que segueix l’entitat trimestre rere trimestre, superior a l’esperat.

El 31 de març de 2015 el benefici net atribuït augmenta a 174,6 milions d’euros, un 115,2% més que l’any passat. El resultat s’ha obtingut una vegada destinat un total de 906,5 milions d’euros a provisions per a insolvències i sobre la cartera de valors i immobles.

Sense aplicar-se la norma internacional sobre la comptabilització de gravàmens (CINIIF 21) i incloent 2015 la periodificació de les dotacions al Fons de Garantia de Dipòsits, el benefici net atribuït del trimestre seria de 142,1 milions d’euros, un 75,2% interanual superior.

Els recursos de clients, el gran dinamisme en la demanda de crèdit i un ritme accelerat en la reducció de la cartera d’actius problemàtics caracteritzen el primer trimestre de Banc Sabadell on es va llançar una oferta pública d’adquisició sobre el banc britànic TSB.

Evolució del balanç

Al finalitzar el primer semestre de 2015 els actius totals de Banc Sabadell i el seu grup han sumat 167.480,0 milions d’euros i augmenten un 4,0% en relació a les mateixes dates de 2014.

Inversió

La inversió creditícia bruta totalitza 118.526,8 milions d’euros, quasi un 71% de l’actiu total consolidat del grup. Durant aquest trimestre la inversió ha crescut un 1,5% el que reafirma la tendència de reactivació apuntada en trimestres anteriors. En termes interanuals la inversió creditícia bruta augmenta un 0,8%.

Els préstecs, component amb més pes dins la inversió creditícia bruta, presenten un saldo de 56.948,1 milions d’euros, és a dir, prop del 48% del total. La nova producció hipotecària augmenta un 66% d’un any a l’altre. El crèdit comercial net augmenta i suma un increment del 7,1% els dotze mesos últims.

Durant al primer trimestre de l’any la ràtio de morositat del grup Banc Sabadell millora 106 punts bàsics i es situa en l’11,68%.

Al mateix període de 2015, el total d’actius dubtosos s’ha reduït en 1.047 milions d’euros i la reducció de la cartera d’actius problemàtics s’ha accelerat. La ràtio de cobertura sobre actius dubtosos és del 51,4% respecte al 59,5% el 31 de desembre passat.

La venda d’immobles a través de Solvia ha assolit les 3.123 unitats venudes el 31 de març.

Recursos

Finalitzat el primer trimestre de 2015 el total de recursos de clients augmenta un 6,2%. Els recursos de client al balanç totalitzen 94.899,0 milions d’euros i creixen lleugerament (+0,2%) en termes interanuals.

Els saldos en comptes augmenten un 22,6% i sumen 45.479,8 milions d’euros. Els dipòsits a termini pugen a 50.560,6 milions d’euros i decreixen un 16,7% en relació al 2014.

Els recursos de client de fora del balanç pugen a 34.214,6 milions d’euros i s’incrementen un 27,4% respecte al primer trimestre de l’any anterior.

Sobresurt el creixement ininterromput del patrimoni en fons i societats d’inversió col·lectiva que ha arribar als 18.673,6 milions d’euros, el que representa un increment del 51,6%. La quota de mercat es situa en el 5,36%.

Els saldos dels patrimonis de clients en gestió augmenten significativament del 67,7% interanual i un saldo total de 3.791,3 milions d’euros.

El 31 de març de 2015 el total de recursos gestionats puja a 156.128,4 milions d’euros respecte a 150.200,5 milions d’euros la mateixa data de 2014. Implica un increment del 3,9%.

Banc Sabadell tanca amb més notorietat de marca en el segment prioritari de pimes i mantenint-se entre les entitats líder s del sector en qualitat de servei amb un total de 7,51 punts.

Marges i beneficis

Fins al 31 de març de 2015, els marges obtinguts del negoci bancari ordinari han evolucionat segons l’esperat, malgrat estar en un escenari de reducció dels diferencials de crèdit.

El marge d’interessos augmenta contínuament i, actualment, es situa en els 643,1 milions d’euros després d’augmentar un 21,3% en els últims mesos. El diferencial de clients augmenta fins al 2,44%.

Els dividends percebuts i els resultats de les empreses creixen substancialment en termes interanuals i sumen 10,4 milions d’euros. Aquests ingressos corresponen al negoci d’assegurances i pensions.

La favorable evolució dels recursos de fora de balanç i l’increment de la venda creuada de productes i serveis es reflecteixen en l’evolució dels ingressos nets per comissions que incrementen un 12,4% anual de manera generalitzada.

Els resultats per operacions financeres sumen 736,2 milions d’euros i destaquen les plusvàlues provinents per la gestió activa de la cartera de renda fixa.

Els ingressos nets augmenten pel major volum d’operacions i s’eleven a 65,4 milions d’euros. Fins al 31 de març de 2015 les despeses d’explotació pugen a 447,4 milions d’euros i disminueixen lleugerament un 0,7% si es comparen interanualment.

Novament, la ràtio d’eficiència millora i es situa en el 48,82% i s’avança així en l’objectiu del 40% previst en el Pla Triple per al tancament de 2016. En la comparativa internaual s’han aïllat els resultat extraordinaris per operacions financeres i per diferències netes de canvi.

Com a resultat el primer trimestre de 2015 acaba amb un marge de dotacions de 1.142,4 milions d’euros. La variació interanual és del +86,5%.

Les dotacions per a insolvències i altres deteriorament de la cartera d’immobles totalitzen 906,5 milions d’euros 17,3% inferior a la del tancament del primer trimestre de 2014.

Un cop aplicades les plusvàlues el benefici net atribuït del primer trimestre creix a 174,6 milions d’euros.

Banc Sabadell es situa entre les entitats financeres més solvents amb una ràtio de capital core de l’11,8%.

OPA per adquirir TSB Banking Group

Al 19 de març de 2015 el Consell d’Administració de Banc Sabadell va aprovar presentar una oferta pública d’adquisició de TSB Banking Group plc. La formalització es va portar a terme el passat 17 d’abril.

El preu de l’oferta va establir-se en 340 penics per acció el que suposa una valoració global de quasi 1.700 milions de lliure esterlines. L’oferta compta amb el suport del Consell d’Administració de TSB que ha recomanat als accionistes que l’acceptin.

TSB és una marca amb més de 200 anys d’història en el sector financer britànic associada a la banca de proximitat i l’arrelament al territori. Actualment disposa d’uns actius que superen els 34.000 milions d’euros i una xarxa de 631 oficines repartides pel Regne Unit que atenen 4,6 milions de clients.

Augment del capital

Coincidint amb el llançament de l’OPA i amb l’objectiu de mantenir inalterable la ràtio de capital fully loaded de Banc Sabadell el Consell d’Administració va acordar efectuar una ampliació de capital amb dret de subscripció preferent.

Una vegada tancat el període de subscripció preferent l’ampliació va culminar el 17 d’abril- En total es posaran en circulació 1.085.510.925 accions noves que començaran a cotitzar el dimarts 28 d’abril. Les noves accions representen el 26,970% del capital de Banc Sabadell.

Aquesta ampliació de capital ha estat assegurada per un sindicat de bancs coordinat per Goldman Sachs International i en el qual han participat també JP Morgan Securities, Deutsche Bank AG i Nomura Internatioanl plc.

1 Flares Twitter 0 Facebook 1 Google+ 0 LinkedIn 0 Pin It Share 0 Email -- 1 Flares ×