Autor Ensenyament
10 setembre 2017 a 10:00

L’objectiu del curs escolar 17/18 es millorar l’equitat i la qualitat del sistema educatiu

0 Flares 0 Flares ×

Començarà el proper 12 de setembre

curs escolar 17-18

El curs escolar 2017-2018, que començarà el proper 12 de setembre, disposarà de 5.514 noves places de personal docent i també s’incrementa la xifra d’alumnat, amb una previsió d’1.562.780 alumnes matriculats, fet que suposa un increment de 2.700 respecte el curs anterior. De fet, en la majoria d’etapes es dona una disminució d’alumnat, a excepció de l’educació secundària obligatòria, que creix en més de 18.000 alumnes. La distribució de matriculats és la següent:
-       Educació primària: 483.102
-       Educació secundària: 322.867
-       2n cicle d’educació infantil: 211.530
-       Ensenyaments de règim especial: 140.867
-       Formació professional: 116.949
-       Batxillerat: 92.411
-       1r cicle d’educació infantil: 74.969
-       Formació de persones adultes: 61.537
-       Ensenyaments a distància: 32.060
-       Plans d’estudis estrangers: 12.750
-       Plans de Formació i Inserció: 6.900
-       Educació Especial: 6.837
Del total d’alumnat inscrit, la major part ho fa en centres públics, tant pel que fa als ensenyaments obligatoris com postobligatoris. Un 66,1% de l’alumnat del segon cicle d’educació infantil, primària i ESO trien centres de titularitat pública, enfront del 32,5% dels concertats o l’1,4% dels privats. Pel que fa a l’etapa postobligatòria, PFI (Programes de formació i inserció), ensenyaments d’adults i règim especial el 76,6% s’ha matriculat en centres públics, el 3,1% en concertats i un 20,4% en privats.
La plantilla s’incrementa un 7%
Aquest curs augmentarà la dotació de plantilla docent amb 5.514 docents més respecte l’any passat -4.714 places noves i l’equivalent de 800 destinades a la millora de les substitucions-. Això fa un total de 71.175 places, un 7,1% més que el curs anterior. Aquest augment representarà una ratio de 12,9 alumnes per professor a educació infantil i primària i 10,6 alumnes per professor a Batxillerat i ESO.
Les 4.714 noves places docents es distribueixen de la següent manera:
-       Escolarització per increment d’alumnat: 463
-       Escola inclusiva: 200
-       Increment de les dotacions per a la millora de l’equitat del sistema educatiu en centres de complexitat: 350
-       Increment d’hores de reducció per a l’exercici de càrrecs directius i de coordinació dels instituts: 305
-       Assignació de plantilla a escoles per alumnes d’educació infantil que implementen la sisena hora: 140
-       Increment d’hores lectives de professorat que imparteixen el batxillerat: 210
-       Altres dotacions de plantilles que comporten una millora en l’escolarització de l’alumnat: 529
-       Compensació en les plantilles per la reducció d’1 hora lectiva del professorat: 2.517
També disminueixen el nombre d’alumnes per classe, i a P3 la mitjana és de 21 alumnes/aula, mentre que a 1r d’ESO és de 27,7.
Qualitat i formació dels docents
En l’àmbit de la formació del professorat, es valorarà el programa MIF de Millora i Innovació de la Formació de mestres, i es prioritzaran les següents formacions: STEM, funció directiva, acció tutorial, avaluació formativa, i currículum i avaluació d’ESO.
Compromís amb la formació professional
Un altre dels eixos d’Ensenyament per al nou curs és la formació professional com a eina per a dotar a les persones de competències per a l’ocupació i la formació integral. En el mateix àmbit també s’adequaran els continguts de l’FP a les necessitats dels sectors productius i dels diferents territoris.
Catalunya s’apropa als objectius europeus
Catalunya s’apropa als objectius d’Europa 2020 pel que fa a aspectes clau com l’abandonament prematur (18%), la graduació a l’ESO (88,8%) o la taxa de repetició (4,9%).
També la millora en resultats segons mostren les diferents proves de competències bàsiques i l’informe PISA. A les proves de sisè de primària se supera la puntuació de 70 punts en totes les competències avaluades –matemàtiques, català, castellà i anglès-; amb una millora destacable en llengua anglesa. A les proves de 4t d’ESO, per primera vegada el resultat de matemàtiques supera el llindar de 70. Pel que fa a les proves PISA per a alumnes de 15 anys, es millora en les tres competències (matemàtiques, ciències i comprensió lectora) i s’apropa a l’objectiu europeu d’alumnes en les franges més baixes d’assoliment –per sota del 15%-.
0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 LinkedIn 0 Pin It Share 0 Email -- 0 Flares ×