Autor Economia
14 Febrer 2015 a 17:00

La despesa per habitant en protecció social representa el 22,3% del PIB català al 2012

Suposa 5.741 euros anuals per habitant

Producte interior brut a Catalunya. Base 2008 // Font: Idescat i Departament d'Economia i Coneixement.

Producte interior brut a Catalunya. Base 2008 // Font: Idescat i Departament d’Economia i Coneixement.

L’any 2012, la despesa corrent en protecció social a Catalunya va assolir els 43.034 milions d’euros, dada que suposa una despesa per habitant de 5.741 euros anuals. Segons l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat), la proporció que representa la despesa en protecció social sobre el PIB català és del 22,3%.

En comparació amb Europa, la proporció que representa a Catalunya, la despesa en protecció social sobre el PIB és inferior a la mitjana europea (29,5%) i que el sistema de protecció català, té una estructura diferent respecte al conjunt europeu. A Catalunya, hi ha una despesa superior en protecció de l’atur (14,7% a Catalunya enfront del 5,2% de la UE-28) i en supervivència (8,7% a Catalunya enfront del 5,4% a la UE-28). La resta de funcions (família, exclusió social, habitatges, etc.) tenen una protecció inferior o similar en el cas català respecte al conjunt de la UE-28.

La vellesa, incloent-hi les pensions de jubilació, és la que va generar més despeses en el sistema de protecció social del 2012 amb una xifra de 15.599 milions d’euros, que representa el 36,2% sobre el total de despeses. Seguidament la funció malaltia i assistència sanitària van rebre el 25,3% dels recursos, i la funció atur, un 14,7%. Pel que fa a la resta, el 8,7% de la despesa es va destinar a la supervivència, el 7,5% a la invalidesa, el 4% a la família i fills, el 2% a l’exclusió social i el 0,5% a la funció d’habitatge.

Respecte a l’any 2008, la funció que més ha incrementat és la protecció de l’exclusió social amb un 34%, tot i que només representa el 2% del total de despesa en protecció social (852 milions). La segueixen en increment la funció vellesa (25,9%) i atur (24,1%). En canvi, van veure reduïda la despesa l’any 2012 respecte a l’any 2008 les prestacions de malaltia (-6,1%), família (-18,8%) i habitatge (-5,8%). Per la seva banda, les aportacions de les administracions públiques als ingressos del sistema de protecció social català van créixer un 29% entre els anys 2008 i 2012.

Els ingressos corrents destinats a la protecció social es van situar entre el 2008 i el 2012, en 41.535 milions d’euros, dels quals el 61,1% provenen de les cotitzacions socials, el 36,8% de les aportacions de les administracions públiques i el 2,1% d’altres ingressos.

Des del 2008, la despesa en protecció social ha augmentat un 10,9%, mentre que els ingressos han crescut un 1,5%, a causa de la reducció dels ingressos procedents de les cotitzacions socials (-9,9%), compensats amb un fort augment de les aportacions de les administracions públiques (29%). Tot i amb això, l’any 2012 els ingressos no van ser suficients per fer front a les despeses i es va tenir que fer ús per primer cop, dels estalvis d’anys anteriors dipositats al Fons de reserva de la Seguretat Social.

El pes de les cotitzacions socials en els ingressos del sistema de protecció social català és dels més alts entre els principals països de la UE-28 (Regne Unit, Suècia o Itàlia). L’any 2012, les cotitzacions dels ocupadors i de les persones protegides a Catalunya van representar el 61,1% del total d’ingressos del sistema de protecció social, mentre que a Espanya aquestes aportacions van representar el 56,1% i al conjunt de la UE-28, el 55,1%.

En el cas de Catalunya, les aportacions de les administracions públiques representen el 36,8% dels ingressos del sistema, el 43% en el cas d’Espanya i el 41,1% en conjunt de la UE-28. Concretament, a Catalunya, les administracions autonòmica i local aporten el 26,8% dels ingressos del sistema i l’Administració central n’aporta el 9,9%. A Espanya aquestes aportacions són del 29,3% i del 13,8%, respectivament.

Taula de proporció de despeses en protecció social segons funcions. 2012

Switch to mobile version