Autor Política
26 març 2015 a 16:00

Aprovat el Decret llei per protegir les famílies amb vulnerabilitat residencial

3 Flares 3 Flares ×
Escoltar

Entrarà en vigor immediatament

El Decret llei de mesures extraordinàries i urgents entrarà en vigor de forma immediata

El Decret llei de mesures extraordinàries i urgents entrarà en vigor de forma immediata

Ahir, el Govern de la Generalitat va aprovar definitivament el Decret llei de mesures extraordinàries i urgents per reforçar la protecció de les famílies amb risc de vulnerabilitat residencial acordat a la reunió del Consell Executiu del 3 de març passat i que té previst entrar en vigor immediatament.

Aquesta iniciativa s’ha tirat endavant després d’haver detectat operacions de comercialització internacional de grans paquets de títols hipotecaris i d’habitatges, procedents d’execucions hipotecàries, on viuen famílies en situació de vulnerabilitat.

Les principals mesures proposades en el Decret llei són:

Dret de tanteig i retracte a favor de la Generalitat o dels ens locals en les transmissions de tots els pisos provinents d’execucions hipotecàries amb posterioritat a l’abril de 2008: Aquesta mesura s’aplicarà per un termini de 6 anys, fins al 2021. Afectarà els 72 municipis amb demanda acreditada, i es prioritzarà l’adquisició per part de l’Administració d’habitatges situats en zones amb elevat risc d’exclusió social. En les operacions de compra d’habitatges provinents d’execució hipotecària, l’entitat financera haurà de comunicar la venda a la Generalitat, que tindrà prioritat, conjuntament amb els municipis, per comprar el pis al mateix preu per tal de designar-lo a lloguer social.

Obligació d’execució d’obres de rehabilitació dels habitatges buits provinents d’execucions hipotecàries o de dació en pagament: En 6 mesos des de l’aprovació del Decret llei, totes aquelles entitats financeres i altres gestors d’actius immobiliaris propietaris d’habitatges que provinguin d’execucions hipotecàries o de dació en pagament, estaran obligats a realitzar totes les obres necessàries per garantir un bon estat de l’habitatge. En cas contrari podran ser sancionats com a infracció greu, i a més, si l’habitatge està en un dels 72 municipis de demanda acreditada, podrà exigir-se’n la cessió temporal per tal que l’Administració realitzi les obres de forma subsidiària i pugui destinar-lo a famílies en risc d’exclusió residencial per un període de fins a 10 anys.

Protecció dels residents en pisos que han estat objecte d’una execució hipotecària i que hi segueixin vivint en lloguer social: Aquestes famílies seran considerades un col·lectiu prioritari a l’hora d’obtenir ajuts per pagar el lloguer per tal de garantir la seva permanència a l’habitatge. D’aquesta manera, es pretén evitar el risc d’un possible doble desnonament.

Creació del registre administratiu d’habitatges buits: S’hi hauran d’inscriure en un termini de 3 mesos, tots aquells habitatges buits o ocupats sense títol, provinents de les execucions hipotecàries propietat de les entitats financeres o d’altres persones jurídiques. Els habitatges de les persones físiques no s’hi hauran d’inscriure fins que estigui aprovat el Reglament que desenvolupi el registre.

3 Flares Twitter 2 Facebook 1 Google+ 0 LinkedIn 0 Pin It Share 0 Email -- 3 Flares ×