Autor Societat
13 març 2015 a 09:00

Decret llei del Govern per reforçar la protecció a les famílies amb vulnerabilitat residencial

0 Flares 0 Flares ×
Escoltar

Paquet de mesures urgents

El Decret llei de mesures extraordinàries i urgents, que el Govern aprovarà properament, entrarà en vigor de forma immediata

El Decret llei de mesures extraordinàries i urgents, que el Govern aprovarà properament, entrarà en vigor de forma immediata

El passat dimarts 10 de març, el Govern de la Generalitat de Catalunya va acordar reforçar la protecció de les famílies en risc de vulnerabilitat residencial a través de la propera aprovació d’un Decret llei de mesures extraordinàries  i urgents, que entrarà en vigor de forma immediata.

Aquesta mesura arriba després de la detecció d’operacions de comercialització internacional de grans paquets de títols hipotecaris i d’habitatges, procedents d’execucions hipotecàries, on viuen famílies en situació de vulnerabilitat.

El Govern entén que en un context on les entitats financeres acumulen habitatges, és necessari dotar-se de nous instruments administratius d’intervenció per tal de minimitzar l’impacte sobre les famílies que hi viuen, així com facilitar l’accés a l’habitatge en condicions assequibles.

Per aquest motiu, el Decret llei de mesures extraordinàries i urgents per protegir les persones en situació de vulnerabilitat residencial que properament aprovarà el Govern, té com a objectiu facilitar que les famílies afectades per execucions hipotecàries o processos dació en pagament, puguin continuar vivint al seu pis, dotar-se de nous instruments per mobilitzar els pisos buits, i incrementar el parc públic de lloguer social. En concret, les principals mesures són:

Dret de tanteig i retracte a favor de la Generalitat o dels ens locals en les transmissions de tots els pisos provinents d’execucions hipotecàries amb posterioritat a l’abril de 2008: Aquesta mesura s’aplicarà per un termini de 6 anys, fins al 2021. Afectarà els 72 municipis amb demanda acreditada, i es prioritzarà l’adquisició per part de l’Administració d’habitatges situats en zones amb elevat risc d’exclusió social. En les operacions de compra d’habitatges provinents d’execució hipotecària, l’entitat financera haurà de comunicar la venda a la Generalitat, que tindrà prioritat, conjuntament amb els municipis, per comprar el pis al mateix preu per tal de designar-lo a lloguer social.

Obligació d’execució d’obres de rehabilitació dels habitatges buits provinents d’execucions hipotecàries o de dació en pagament: En 6 mesos des de l’aprovació del Decret llei, totes aquelles entitats financeres i altres gestors d’actius immobiliaris propietaris d’habitatges que provinguin d’execucions hipotecàries o de dació en pagament, estaran obligats a realitzar totes les obres necessàries per garantir un bon estat de l’habitatge. En cas contrari podran ser sancionats com a infracció greu, i a més, si l’habitatge està en un dels 72 municipis de demanda acreditada, podrà exigir-se’n la cessió temporal per tal que l’Administració realitzi les obres de forma subsidiària i pugui destinar-lo a famílies en risc d’exclusió residencial per un període de fins a 10 anys.

Protecció dels residents en pisos que han estat objecte d’una execució hipotecària i que hi segueixin vivint en lloguer social: Aquestes famílies seran considerades un col·lectiu prioritari a l’hora d’obtenir ajuts per pagar el lloguer per tal de garantir la seva permanència a l’habitatge. D’aquesta manera, es pretén evitar el risc d’un possible doble desnonament.

Creació del registre administratiu d’habitatges buits: S’hi hauran d’inscriure en un termini de 3 mesos, tots aquells habitatges buits o ocupats sense títol, provinents de les execucions hipotecàries propietat de les entitats financeres o d’altres persones jurídiques. Els habitatges de les persones físiques no s’hi hauran d’inscriure fins que estigui aprovat el Reglament que desenvolupi el registre.

Cal destacar que durant el 2014 es van produir a Catalunya 14.230 execucions hipotecàries, 10.635 de les quals van ser habitatges en propietat de persones físiques, i 3.595, de persones jurídiques. Del total de pisos provinents d’execució hipotecària, la gran majoria – concretament 12.878 – han estat usats, mentre que només 1.352 són habitatges nous.

El Govern de la Generalitat, davant l’extraordinària vulnerabilitat en què es troben, en molts casos, les famílies que viuen en aquests habitatges per la moratòria del Govern espanyol, té en marxa diversos línies d’ajuts per tal de pal·liar la situació. Durant el 2014, un total de 32.363 famílies van rebre algun tipus d’ajut dels programes socials d’habitatge, un 25% més que el 2013; i 25.000 famílies viuen en habitatges provinents del parc públic de la Generalitat o de les borses de lloguer.

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 LinkedIn 0 Pin It Share 0 Email 0 0 Flares ×