Autor Economia
22 març 2015 a 18:00

El SOC aprova els primers programes de polítiques d’ocupació d’enguany

2 Flares 2 Flares ×
Escoltar

El pressupost previst és de 37 milions d’euros

Oficina de treball

Oficina de treball

A través del Servei d’Ocupació de Catalunya, la Generalitat de Catalunya, va aprovar el passat dimarts 17 de març, en el decurs de la reunió del Consell de Direcció del SOC, els primers tres programes de polítiques actives d’ocupació de 2015, que competent amb un pressupost previst de 37 milions d’euros.

Aquests tres programes aprovats pel SOC són “Treball als Barris”, amb un pressupost previst de 26 milions d’euros, “Suport al Desenvolupament Local (AODL, Planificació estratègica i 7 Comarques)”, amb 7.250.000 euros previstos, i “Forma i Insisteix”, amb un pressupost previst de 4 milions d’euros.

El programa “Treball als Barris”, amb un pressupost de 26 milions d’euros, incorpora per tercer any consecutiu l’objectiu específic d’afavorir les persones en atur i risc d’exclusió social al mercat de treball a través d’accions que combinen formació i treball amb contractació.

Aquest programa busca contribuir a l’equilibri social i territorial dels barris que presenten necessitats ocupacionals i necessiten una atenció especial en relació al suport de la seva cohesió social. Les accions previstes per aquest convocatòria afavoreixen la inserció laboral de col·lectius amb dificultats d’inserció, la qualificació professional i els programes mixtos de formació i treball.

El programa “Suport al Desenvolupament Local”, amb un pressupost de 7.250.000 euros, concep aquest tipus de desenvolupament com un conjunt d’iniciatives o projectes integrats proposades des del territori que tenen com objectiu afavorir un procés re-activador de l’economia i dinamitzador de les societats locals.

Es pretén que, mitjançant l’aprofitament dels recursos existents en el territori, la cooperació público-privada, s’estimuli, fomenti i diversifiqui  l’activitat econòmica, creant ocupació, renta i riquesa, i així es millori la qualitat de vida de les poblacions territorials locals.

Per tal de facilitar la seva accessibilitat a les entitats locals de Catalunya, l’ordre de Programes de suport al desenvolupament local conté el Programa de suport i acompanyament a la planificació estratègica; el Programa d’agents d’ocupació i desenvolupament local (AODL); i el Programa de suport als territoris amb més necessitats de reequilibri territorial i econòmic, el Projecte “Treball a les 7 comarques”.

- Projecte “Treball a les 7 comarques”

El SOC preveu destinar 2 milions d’euros a una iniciativa que posa a disposició de les entitats locals de les comarques de Terra Alta, Ribera d’Ebre, Montsià, Baix Ebre, Anoia, Ripollès, i Pallars Jussà una Cartera de serveis que permet la formulació de projectes de caràcter integrant que combini, en el marc d’un pla d’execució anual, accions ocupacionals i desenvolupament local dirigides a:

  • Intervenir sobre les persones en situació d’atur, especialment aquelles que conformen els col·lectius prioritaris d’actuació d’acord a les especificitats de cada territori.
  • Intervenir sobre el teixit productiu del territori, especialment els sectors estratègics del territori.
  • Diagnosticar, planificar, programar, coordinar i executar de manera integrada les actuacions que es vulguin posar en marxa, i comunicar-les als agents implicats i a la ciutadania.

- Programa d’Agents d’ocupació  i desenvolupament local:

Amb 4.500.000 euros de pressupost previst, el SOC subvenciona la contractació de personal tècnic que executa un o alguns dels projectes inclosos al Pla d’acció de desenvolupament econòmic local de els entitats sol·licitants amb la finalitat de dinamitzar socioeconòmicament el territori d’actuació, reforçant el potencial endogen del mateix, i propiciant la seva diversificació productiva, per tal de generar activitat econòmica i ocupació.

Els AODL tenen la missió de dinamitzar, promoure, i executar, en col·laboració amb altres actors del territori, les polítiques i els programes que afavoreixin la promoció econòmica en el seu territori d’actuació.

- Programa de suport i acompanyament a la planificació estratègica:

Amb un pressupost de 750.000 euros previstos, el SOC ofereix suport tècnic i financer per a la realització, amb mitjans aliens, de projectes de diagnosi i planificació estratègica que tenen per objectiu la generació i diversificació de l’activitat econòmica territorial i la creació i/o manteniment d’ocupació.

De la mateixa manera, ofereix el suport a noves formes de gestió i promoció de les economies locals; la innovació i el desenvolupament del teixit productiu local; la identificació, diagnosi i planificació dels sectors i dels projectes estratègics pel territori; i la identificació, diagnosi i planificació del desenvolupament social i ocupacional del territori.

Finalment, pel què fa al programa “Forma i Insereix” pressupostat amb 4 milions d’euros, el SOC ofereix una línia de finançament per a les empreses que necessitin contractar treballadors. El finançament es destina a la formació de treballadors, prioritàriament en situació d’atur, amb el compromís per part de les empreses, de la contractació mínima del 60%.

El lloc de treball ofert a l’alumne que hagi realitzat, almenys el 75% de l’especialitat o itinerari formatiu, ha d’estar vinculat de manera inequívoca a la formació rebuda i complir els requisits  que estableix la convocatòria.

A més de les empreses, també es poden beneficiar d’una subvenció per a la realització de les accions formatives, accions empresarials, gremis i altres entitats amb establiment operatiu a Catalunya, així com centres o entitats de formació inscrits al corresponent Registre de centres i entitats de formació del SOC.

2 Flares Twitter 1 Facebook 1 Google+ 0 LinkedIn 0 Pin It Share 0 Email -- 2 Flares ×