Autor Entitats
22 Abril 2015 a 11:00

Entitats de Badia obre el termini de sol•licitud de subvencions

8 de maig finalitza el termini de presentació

Badia del Vallès

Badia del Vallès // Imatge extreta de wikimedia commons

Dilluns vinent, dia 27 d’abril, comença el termini per a la sol·licitud de subvencions destinades a entitats, associacions i grups no formals de Badia del Vallès per aquest any. El termini de presentació és fins el 8 de maig i per demanar la subvenció cal omplir la sol·licitud i entregar-la a l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania. Juntament amb la sol·licitud s’ha d’entregar fotocòpia compulsada del DNI de la persona que aplica; document acreditatiu de la representació que té la persona que signa la sol·licitud, amb un certificat expedit pel secretari; fotocòpia compulsada del CIF de l’associació cultural; declaració responsable del representant legal de no trobar-se inhabilitat per obtenir subvencions; i, documentació relativa al projecte o memòria de l’activitat per a la qual es sol·licita la subvenció.

Els ajuts poden ser sol·licitats per qualsevol de les entitats i associacions sense ànim de lucre inscrites al Registre Municipal d’Entitats i Associacions Ciutadanes que tinguin com objectiu i fi social la realització d’activitats de caire cultural, social, educatiu, esportiu,… En casos excepcionals hi podran optar grups de persones representants per una persona física de la població si la rellevància cultural i social del projecte i l’impacte al municipi hi aconsellin.

Per conèixer en detall la documentació requerida, les bases i les condicions de la concessió dels ajuts hi ha més informació aquí.

Switch to mobile version