Autor General
4 abril 2015 a 15:00

La carn de porcí, oví, cabrum i aviram haurà d’etiquetar-se amb el seu lloc d’origen

0 Flares 0 Flares ×
Escoltar

El Reglament d’Execució, en vigor a partir de l’1 d’abril

Diversos tipus de carn

Diversos tipus de carn // Imatge extreta del web Perlhorta.info

El dia 1 d’abril va entrar en vigor el Reglament d’Execució (UE) número 1337/2013, de la Comissió que estableix aplicacions del Reglament (UE) número 1169/2011, del Parlament Europeu i del Consell. Aquest Reglament tracta sobre la informació alimentària facilitada al consumidor, pel que fa a la indicació del país d’origen o del lloc de procedència per a la carn fresca, refrigerada o congelada de porcí, oví, cabrum i aviram.

En primer lloc el Reglament estableix que l’etiquetatge de la carn de porcí, destinada a subministrar-se al consumidor final o a les col·lectivitats, ha d’incloure el nom de l’Estat o regió que hagi tingut lloc la cria de l’animal. En aquest sentit, si l’animal sacrificat és major de 6 mesos, s’ha d’especificar l’Estat membre en el qual ha tingut lloc el darrer període de cria d’almenys 4 mesos; si l’animal sacrificat és menor de 6 mesos i té un pes viu d’almenys 80 kg, s’ha d’indicar l’Estat membre en el qual hagi tingut lloc el període de cria després que l’animal hagués assolit els 30 kg; finalment, si l’animal sacrificat és menor de 6 mesos i té un pes viu inferior a 80 kg, s’ha d’indicar l’Estat membre en el qual hagi tingut lloc el període de cria complet.

En el cas que no s’assoleixi el període de cria esmentat en cap dels Estats membres, la menció reglamentària se substituirà per «País(os) de cria: diversos Estats membres de la UE» o, quan la carn dels animals hagi estat importada en la Unió, per «País(os) de cria: diversos països de fora de la UE» o, «País(os) de cria: diversos Estats membres de la UE i de fora de la UE».

D’altra banda, també s’ha d’indicar el País de sacrifici i el Codi del lot que identifica la carn subministrada al consumidor o a les col·lectivitats. Les indicacions del país de cria i del país de sacrifici podran substituir-se per la menció «Origen: (nom de l’Estat membre o tercer país)» si la carn s’ha obtingut d’animals nascuts, criats i sacrificats en un únic Estat membre o tercer país.

En segon lloc, per la carn d’oví i cabrum s’ha d’indicar l’estat membre en el qual hagi tingut lloc el darrer període de cria d’almenys un mes o si l’animal sacrificat és menor d’un mes, l’Estat membre o tercer país en el qual hagi tingut lloc el període de cria complet. També s’haurà d’indicar el país de sacrifici i el codi de lot d’igual manera que la carn de porcí

Per la carn picada i els retalls de carn, s’haurà d’indicar l’origen, és a dir, quan s’hagin produït exclusivament a partir de carn obtinguda d’animals nascuts, criats i sacrificats en diferents Estats membres; els països de cria i sacrifici de la UE, quan s’hagin produït exclusivament a partir de carn obtinguda d’animals criats i sacrificats en diferents Estats membres; els països de cria i sacrifici no UE, quan es produeixen exclusivament a partir de carn importada en la Unió; els països de cria no UE i els de sacrifici UE quan s’hagin produït exclusivament a partir de carn obtinguda d’animals importats en la Unió com animals destinats al sacrifici i sacrificats en un o diferents Estats membres; països de cria i sacrifici UE i no UE, a partir de carn obtinguda d’animals criats i sacrificats en un o diferents Estats membres i de carn importada a la Unió, o carn obtinguda d’animals importats a la Unió i sacrificats en un o diferents Estats membres.

Els operadors podran completar les indicacions amb informació addicional sobre la procedència de la carn. La informació addicional estarà en consonància amb les indicacions obligatòries i complirà les normes del Reglament (UE) núm. 1169/2011. Els operadors, en cada etapa de la producció i distribució de la carn, disposaran d’un sistema d’identificació i registre, per tal de garantir: la relació entre la carn i l’animal o grup d’animals dels quals procedeix i la transmissió de la informació relativa a les indicacions de l’etiquetatge, juntament amb la carn, als operadors en les etapes posteriors de la producció i la distribució.

El sistema de registre abastarà, l’arribada a l’establiment de l’operador i la sortida del mateix, d’animals, canals o especejaments, segons procedeixi, i garantirà una correspondència entre les arribades i les sortides.

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 LinkedIn 0 Pin It Share 0 Email -- 0 Flares ×