Autor Ensenyament
6 Maig 2015 a 16:00

Més de 73.000 alumnes catalans faran una prova d’avaluació

Els infants cursen educació primària

Nens i nenes a l'escola // Imatge extreta del web Gencat.cat

Nens i nenes a l’escola // Imatge extreta del web Gencat.cat

Un total de 73.084 alumnes d’educació primària realitzaran avui i dijous la prova d’avaluació de sisè de primària, que avalua el grau d’assoliment de les competències bàsiques en acabar l’etapa i proporciona informació sobre el sistema educatiu català. La prova s’aplicarà de manera simultània a tots els centres que imparteixen educació primària de Catalunya, arribant a un total de 2.217 centres.

La prova, que s’aplica per setè any consecutiu, estarà controlada per 3.176 aplicadors, que vetllaran per la seva correcta realització, i 1.117 correctors. Aquesta prova està dissenyada pel Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu. La prova es distribuirà en quatre sessions, dues cada matí, d’acord amb les quatre competències avaluades. Avui dimecres s’avaluaran la competència en llengua catalana i la competència matemàtica (i aranès a la Vall d’Aran, la qual faran 81 alumnes), mentre que demà dijous, s’avaluaran la competència en llengua castellana i en llengua estrangera, de la qual un total de 72.642 alumnes faran la prova en anglès i 324 en llengua francesa.

Els alumnes tindran quatre quaderns d’acord amb les matèries avaluades: competència lingüística en llengua catalana, competència lingüística en llengua castellana, competència lingüística en llengua estrangera i competència matemàtica. L’alumnat de la Vall d’Aran tindrà un quadern de competència lingüística en llengua occitana (aranès).

Els quaderns de llengua catalana i castellana avaluaran la comprensió lectora, (obtenció d’informació, interpretació i reflexió), l’expressió escrita (lèxic, claredat d’idees i morfosintaxi, entre d’altres) i l’ortografia a través d’un dictat. El de llengua estrangera avaluarà la comprensió lectora i oral mitjançant ítems tancats i l’expressió escrita amb l’elaboració d’una breu redacció per mesurar la competència discursiva i lingüística. Finalment, la competència matemàtica avaluarà l’habilitat de l’alumnat per comprendre i interpretar diferents tipus d’exercicis i problemes, amb ítems referits a la numeració i càlcul, l’espai, mesura i lectura de gràfics, i les relacions i canvi.

A l’edició anterior, la prova d’avaluació va incorporar com a novetat un full adjunt per tal que els alumnes poguessin respondre les preguntes tancades, que fins aleshores es responien en el mateix quadern de les proves. Això va permetre que Catalunya s’adaptés al mètode de correcció d’altres països europeus i comunitats autònomes.

La prova permetrà als centres tenir informació dels seus punts forts i febles, i a les famílies dels alumnes conèixer quin és el grau d’assoliment de les competències bàsiques en acabar l’etapa obligatòria. L’objectiu final és millorar els resultats de l’alumnat i afavorir el seu pas a l’educació secundària. Tant els centres com les famílies rebran un informe abans d’acabar el curs escolar amb informació sobre els resultat obtinguts.

Switch to mobile version