Autor Economia
5 Maig 2015 a 16:00

PIMEC alerta que al 72% dels proveïdors se’ls imposen terminis de pagament superiors als legals

Davant els resultats es fan propostes per reduir la morositat

 

Cimera Morositat // Imatge cedida per PIMEC

Cimera Morositat // Imatge cedida per PIMEC

PIMEC constata, a través de l’Informe sobre Morositat 2014 que ha elaborat conjuntament amb la Plataforma Multisectorial contra la Morositat (PMcM), que el 72% dels proveïdors a Catalunya van tenir contractes o acords comercials amb clients que els imposaven terminis de pagament superiors als 60 dies que estableix la Llei 15/2010.

En el sector privat, el termini mitjà de pagament augmenta un 14% respecte l’any anterior a Catalunya, passant de 75 dies en 2013 a 86 en 2014, en front dels 60 que marca la llei. Pel que fa el sector públic, el termini mitjà de pagament va tornar a millorar, aquest cop en 34 dies, reduint-se en un 25%. Tot i així, aquesta xifra triplica el màxim que permet la llei (30 dies).

L’informe també explica que el rati de morositat (percentatge d’impagats respecte al total de facturació) es va xifrar en el 5,7%, això mostra un increment de 0,8 punts percentuals respecte l’any 2013.

PIMEC insisteix en un règim sancionador per a les empreses moroses ja que les accions realitzades en diferents àmbits han comportat una millorar progressiva dels terminis de pagament de l’administració pública. A més, assenyala que l 94% dels enquestats per a l’elaboració de l’Informe de la Morositat s’ha manifestat a favor.

PIMEC i la PMcM han proposat al ministre d’Hisenda i Administracions Públiques, Cristóbal Montoro, un procediment per agilitzar la recuperació de l’IVA no cobrat. La proposta consisteix en què l’emissor emet la seva factura en el moment de realitzar l’operació amb la repercussió de l’IVA corresponent, que ingressa a l’Agència Espanyola d’Administració Tributària (AEAT). En el cas de que passi un mes des del compliment del termini màxim legal de pagament sense que s’hagi efectuat el cobrament de la factura, l’emissor notificarà aquest a la AEAT i, simultàniament, l’emissor rectifica la factura emesa, anul·lant la repercussió de l’IVA. . A la declaració de l’IVA subsegüent, l’emissor es deduirà l’IVA prèviament ingressat. Des d’aquest moment, el client de l’emissor passa a ser deutor de AEAT per l’import equivalent a l’IVA de la operació, havent d’enviar la AEAT al client una liquidació de l’IVA i essent penalitzat amb un càrrec del 10%. Cosa que no afecti a la deduïbilitat de l’IVA suportat per part del client a partir del moment en el que s’ha rebut la factura inicial.

També cal dir que el vicepresident de PIMEC, Joan Maria Gimeno, i el secretari general de PIMEC i president de la PMcM, Antoni Cañete, s’han reunit amb ministre Cristóbal Montoro assolint el compromís del ministre de traslladar als organismes competents la proposta per detectar de manera massiva a empreses moroses.

Les dues alternatives presentades, en totes dues no seria més que habilitar una casella específica que pot estar entre les dades generals d’identificació, o en un formulari especial, seria incloure, o bé les dades sobre el termini mitjà de pagament a proveïdors comercials a la informació a afegir en els models 02 i 03 de l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes, sobre la informació a remetre pels auditors, com a segona alternativa, o en el model per a la presentació en el Registre Mercantil dels comptes anuals.

Switch to mobile version