Autor Societat
20 Juny 2015 a 17:00

Acceptat el nou centre d’acollida d’animals de companyia de Barcelona a Montcada i Reixac

El nou centre tindrà més espai i unes instal·lacions millorades

El nou centre tindrà més espai i unes instal·lacions millorades // Imatge del web del CAACB

Ahir, la Comissió Territorial d’Urbanisme (CTU) de l’àmbit metropolità de Barcelona va emetre un informe urbanístic i territorial sobre l’avanç de la modificació puntual del Pla general metropolità (PGM) per a la implantació del centre d’acollida d’animals de companyia de Barcelona (CAACB) al municipi de Montcada i Reixac.

Aquest informe suposa el començament de les tramitacions del plantejament necessari per a la construcció d’un nou recinte per allotjar els animals abandonats de Barcelona i també els de Montcada, fruit d’un conveni de col·laboració signat el 2014.

L’actual CAACB es troba a Collserola, prop de la carretera de la Rabassada, i necessita unes instal·lacions millorades i més àmplies per tal de poder continuar amb la seva tasca social. El document inicial que proposa l’Ajuntament de Montcada i Reixac aposta per construir el nou recinte en uns terrenys al sud-oest del municipi de 21,53 hectàrees, entre el cementiri de Collserola i la C-58.

Aquesta parcel·la limita al nord amb la carretera d’accés al cementiri, a l’oest amb la C-58, al sud amb el límit actual de la qualificació de cementiri, al nord amb Can Cuiàs, i a l’oest amb  les instal·lacions de la necròpolis. Pel que fa a qüestions morfològiques, el terreny està format per tres petites valls a l’entorn de tres torrents, el més important dels quals és el de les Tapioles. Els pendents són més pronunciats a l’entorn d’aquest torrent, i més planers a la zona centre i nord de la finca que, a actualment es troba ocupada amb uns horts marginals.

  • El document proposa els següents ajustos necessaris del plantejament per poder-hi ubicar el CAACB:
  • Adaptació de les qualificacions urbanístiques
  • Delimitació dels paràmetres bàsics a desenvolupar en un futur Pla especial
  • Minimització de l’ocupació del sòl per tal de garantir la conservació de l’espai natural del Parc de Collserola
  • Garantir el mínim impacte paisatgístic i ambiental
  • Assegurar una bona accessibilitat al nou equipament

D’aquesta manera, el sòl seguirà essent no urbanitzable però el 68% es qualificarà com a parc forestal, el 26% com a equipament comunitari de nova creació, i el 6% restant, com a vialitat i protecció de sistemes.

L’equipament es situarà a la part central, amb la topografia més planera i una superfície de 55.767 m2, preveient dos accessos: un al nord i l’altre, a tocar de les instal·lacions del cementiri. Un altre Pla Especial posterior concretarà els paràmetres d’ordenació i ocupació de l’edificació.

Així doncs, la CTU ha emès el perceptiu informe sobre aquest avenç de la modificació de la PGM amb les següents consideracions a tenir en compte:

  • Garantir la connectivitat ecològica necessària per al manteniment de la biodiversitat del Parc de Collserola
  • Aportar l’informe favorable de l’administració gestora del cementiri de Collserola
  • Limitar el sostre de l’equipament al mínim necessari
  • Adoptar un estudi paisatgístic que incorpori un estudi de línies visuals per assegura la correcta implantació del CAACB en aquest entorn
Switch to mobile version