Autor Societat
2 juliol 2015 a 09:00

Gairebé 60.000 persones s’incorporaran al sistema de protecció de la LAPAD

4 Flares 4 Flares ×
Escoltar

Tenen dependència moderada

Departament de Benestar Social i Família // Imatge cedida per la Generalitat

Departament de Benestar Social i Família // Imatge cedida per la Generalitat

Un total de 58.864 persones amb un nivell de dependència moderada (Grau I) es van començar a incorporar progressivament des d’ahir al sistema de protecció que els garanteix la Llei de Promoció de l’Autonomia Personal i Atenció a les persones en situació de dependència (LAPAD). El Departament de Benestar Social i Família destinarà inicialment 18 milions d’euros per atendre aquestes persones.

Aquestes persones ja han estat diagnosticades pels Equips de Valoració de la Dependència. Ara, els expedients s’enviaran als ens locals, els encarregats de confeccionar el Programa Individual d’Atenció (PIA), que recull el servei o prestació acordat entre el professional de serveis socials i la persona dependent. Es prioritzaran els expedients més antics, així com els corresponents a les persones amb situació de risc social (detectats pels propis ens locals).

La distribució territorial de les 58.864 persones valorades amb Grau I és de 43.576 persones a Barcelona, 5.006 a Tarragona, 4.556 a Girona, 3.910 a Lleida i 1.816 a les Terres de l’Ebre. La cartera de la dependència prevista per les persones amb dependència moderada es composa de diverses prestacions i serveis, com centres d’atenció diürna per a gent gran, centres d’atenció diürna per a persones amb discapacitat, servei d’atenció domiciliaria, prestació econòmica per a cuidador no professional, i serveis de promoció de l’autonomia personal.

La LAPAD estableix tres nivells de dependència (Gran dependència o Grau III; Dependència severa o Grau II i Dependència moderada o Grau I) i la seva incorporació gradual al sistema de protecció previst a la llei. El govern espanyol va ajornar l’entrada al sistema de les persones amb Grau I (dependència moderada) des del 2012 fins a l’1 de juliol de 2015 en virtut del Reial Decret de mesures per garantir l’estabilitat pressupostària i el foment de la competitivitat.

Actualment, el sistema català de la dependència ja atén 139.995 persones (51.241 de Grau III, 76.993 de Grau II i 11.821 de Grau I) que reben en total 179.115 prestacions i/o serveis. Les persones ateses representen el 97,20% de les persones valorades amb grau protegible. L’any passat, el Departament de Benestar Social i Família va destinar 1.351 milions a finançar les prestacions i serveis de la llei de la dependència. Aquest esforç econòmic suposa que la Generalitat ja assumeix el 82,52% de la despesa en dependència, mentre que l’Estat només aporta el 17,48%.

A banda de les persones ateses al sistema de protecció fixat a la Llei de la dependència, un gruix important de persones també està atesa pel sistema català de serveis socials. Aquest serveis poden ser llarga estada sociosanitària, recursos d’habitatges per a persones amb problemàtica social derivada de malaltia mental, recursos d’habitatges per a persones amb discapacitat, recursos diürns per a persones amb discapacitat, o bé, programes com el d’atenció social a les persones amb discapacitat (PUA) o el SAPLL.

Els ens locals, per la seva part, també ofereixen el Servei d’Atenció Domiciliària (SAD) Social a 39.023 persones. D’aquestes, una part pot tenir un grau de dependència moderada tot i que se’n desconeix el nombre ja que al SAD social no es demana la identificació de les persones ateses.

4 Flares Twitter 2 Facebook 2 Google+ 0 LinkedIn 0 Pin It Share 0 Email -- 4 Flares ×