Autor Articles i estudis
9 Octubre 2015 a 14:00

Tens una Societat Civil amb activitat mercantil? Ja sabeu que fareu al 2016?

A partir del 2016 totes les Societats Civils amb activitat econòmica mercantil hauran de tributar per Impost de Societats.

Sin nombre

En la Llei 27/2014 de 27 de Novembre de l’Impost de Societats (LIS) es va modificar la definició de subjecte passiu de l’Impost sobre societats, de tal manera que es van incloure com a Subjectes passius d’aquest impost, també les Societats Civils, que tinguin Objecte Mercantil, que fins al 31 de Desembre de 2015 tributen com contribuents de l’Impost de la Renda de les Persones Físiques (IRPF).

El període límit per tributar com a IRPF d’aquestes societats es fins el 31 de Desembre de 2015.

S’ha de tenir en compte que no totes les Societats Civilsestan incloses, sinó totes aquelles que nomes tenen Activitats Econòmiques amb objecte mercantil. Com objecte mercantil s’entén la realització d’una activitat econòmica de producció, intercanvi o prestació de serveis pel mercat en un sector no exclòs de l’àmbit mercantil.

La pròpia llei exclou algunes activitats que no estan sotmeses a aquesta modificació, que son les següents:

 • Les Activitats agrícoles
 • les Ganaderes
 • les Forestals
 • les mineres
 • I les que tenen caràcter professional (dintre d’aquest grup no queden excloses de l’Impost sobre societat, les activitats d’assessorament fiscal i comptable, les d’administració de finques, la confecció de nòmines i similars)

Comunitats de bens

Des de la publicació d’aquesta nova llei, han hagut molts dubtes i comentaris si les Comunitats de bens que també tinguessin associada una Activitat Econòmica amb objecte mercantil, si estarien o no dintre del grup de les incloses. Doncs bé en base a això ha hagut varies consultes vinculants de l’Agencia tributaria, a on la resposta comuna es que només estan subjectes al Impost de societats, únicament les Societats civils amb personalitat Jurídica, i en el cas de les Comunitats de bens no tenen personalitat jurídica, perquè en cap coment s’han identificat com a societat civil davant de tercers, particularment a Hisenda.

Per tant, les  Comunitats de bens independentment la activitat que facin, continuaran tributant en règim d’atribució de rendes (IRPF).

Com tributaran aquestes Societats Civils incloses en aquest nou criteri en el 2016? Què s’ha de fer?

Aquestes societats en el 2016, hauran de decidir entre:

 • Dissoldre la societat i liquidar la, durant aquest període s’aplicarà el règim fiscal previst en la disposició transitòria 19ª de la llei d’IRPF, es a dir, el de atribució de rendes en IRPF con fins ara, sempre i quant concorrin les següents circumstancies:
  1. Que amb anterioritat al 1 de Gener del 2016, estiguessin en aplicació d’atribució de rendes per IRPF.
  2. Que a partir del 1 de Gener del 2016 compleixin els requisits per adquirir la condició de subjecte passiu sobre l’IS (activitat objecte mercantil i personalitat jurídica principalment)
  3. Que en els 6 PRIMES MESOS de l’exercici 2016, s’adopti l’acord de dissolució i liquidació de la Societat Civil, amb tots els actes jurídics necessaris per l’extinció de la societat civil dintre d’aquests 6 mesos.

Totes aquelles societats que en aquest període optin per la dissolució i liquidació, estaran exemptes de l’Impost de Transmissions Jurídiques (ITP) i Actes Jurídics documentats (AJD)

Respecte als socis només tributaran per IRPF, IS y IRNR en el moment de la liquidació quant rebin diners o crèdits com resultat de la dissolució i liquidació.

 • Si no s’opta per la dissolució: llavors a partir de 2016, passaran a tributar de forma automàtica per l’Impost de Societats, i com a base imposable d’aquest impost s’agafaran les rentes meritades i no integrades en la base imposable del períodes impositius anteriors amb tributació per IRPF.

 

El IVA de les Societats Civils dedicades al comerç minorista:

Aquelles societats civils, que es dediquen al comerç minorista que els hi era d’aplicació el Règim de Recàrrecd’equivalència, al passar de forma automàtica a tributar per l’impost de Societats, tributaran també al Règim General per IVA.

Conclusions:

Si vostè te una societat civil que compleixi les condicions per tributar per l’Impost de Societats, s’hauria d’anar pensant juntament amb el seu Assessor, que li convé mes a partir del 2016.

Com a resum deixo el següent esquema:

screenshot.2 (1)

Maite Reina Cuadra

Assessora Fiscal en Activa Consultoria.

www.activaconsultoria.com

 

Switch to mobile version