Autor Societat
9 març 2016 a 18:00

El 59% dels emprenedors amb un microcrèdit a Espanya són dones

0 Flares 0 Flares ×
Escoltar

Les microempreses creades per dones generen una mitjana de dos llocs de treball per projecte

Imatge cedida per CaixaBank

Imatge cedida per CaixaBank

Les dones representen el 59%  entre les persones que sol·liciten un microcrèdit per obrir un nou negoci, davant del 41% corresponent als homes. Aquestes dades, extretes d’un estudi elaborat per a MicroBank per l’Institut d’Innovació Social d’Esade el 2015, revelen la importància de l’esperit emprenedor entre el col·lectiu de dones i la seva propensió a convertir-se en empresàries per deixar de treballar per tercers o per sortir d’una situació d’atur.

Mentre els homes utilitzen els microcrèdits principalment per ampliar o consolidar una empresa ja existent, les dones els usen per iniciar nous projectes. En el 40% dels casos, les emprenedores destinen el préstec a finançar el 100% de la inversió necessària per obrir una empresa, quan a un altre 36% els ha permès pagar més del 50% de les despeses realitzades.

El president de MicroBank, Antoni Vila Bertrán, assegura: “Aquesta realitat del mercat laboral, que queda reflectida en els préstecs concedits per MicroBank, revela la vocació social del banc participat íntegrament per CaixaBank i la seva voluntat de facilitar la igualtat d’oportunitats de tots els col·lectius socials”. Al seu parer, “l’emprenedoria és una de les opcions professionals per a les persones que busquen una sortida a la precarietat laboral, un factor que afecta especialment a les dones”.

Si es fa referència a l’edat, el grup més nombrós d’empresàries, el 44%, es troba en la franja entre el 36 i els 49 anys, una proporció molt similar a la detectada en el cas dels homes (el 47%). No obstant, amb prou feines apareixen dones més grans de 65 anys entre els usuaris de microcrèdits, i les menors de 36 anys representen pràcticament un terç del total.

Malgrat que els negocis creats per dones amb microcrèdits són iniciatives d’autoocupació en un percentatge molt elevat, el cert és que estan guanyant pes els projectes que donen un lloc de treball a més persones, a més de l’emprenedor. Així, el 48% dels negocis ocupen només al beneficiari del préstec, i un 27% han fet possible contractar a una altra persona, quan dos anys abans aquesta última xifra se situava en el 18%.

De tota manera, dintre del conjunt d’empreses finançades amb préstec de petit import, es registra una creació mitjana de 2 llocs de treball (inclosa l’emprenedora), una ràtio lleugerament més baixa a la que correspon als homes, que se situa en 2,4 llocs de treball. La diferència entre un gènere i l’altre radica en la dimensió dels negocis, segons indica l’escola de negocis Esade.

Constitueix una informació significativa sobre el perfil del beneficiari conèixer la seva situació laboral anterior a la petició d’un préstec a MicroBank. Existeix una proporció més gran d’homes que treballaven anteriorment com a autònoms: un 51%, davant del 33% de dones. Elles, en canvi, treballaven de forma més freqüent com a assalariades (un 30%, davant d’un 25% dels homes).

També és superior el percentatge de dones que prové d’una situació anterior d’atur: un 35% davant d’un 23%, evidenciant que, per a moltes emprenedores, iniciar el seu propi negoci es presenta, en més proporció, com una sortida professional a una situació d’atur de llarga durada.De fet, el 49% de les dones sense ocupació que sol·liciten un microcrèdit estan inscrites als registres oficials d’atur des de fa un any o més.

L’estudi analitza els sectors d’activitat preferits pels beneficiaris d’un microcrèdit. En aquest apartat, s’observen també diferències de gènere. Així, les dones es decanten en més proporció pel comerç minorista (un 41% contra un 27% dels homes). Aquests últims, en canvi, aposten més per tot allò relacionat amb els serveis professionals (un 44% davant d’un 33%), així com a iniciatives vinculades al sector primari. Els percentatges de tots dos gèneres són similars en els negocis vinculats a l’hostaleria i la restauració. Això sí, hi ha més presència d’homes en el camp de les noves tecnologies.

Una altra característica diferencial fa referència al més petit grau d’internacionalització dels negocis regentats per dones, i es limiten a un 6%, mentre que un 10% dels homes han muntat empreses amb un abast més enllà de les nostres fronteres.

Pel que fa als grans reptes pendents de les dones emprenedores, l’estudi d’Esade els centra en la necessitat d’augmentar la diversificació i la capacitat d’assumpció de riscos, a més d’incrementar la seva presència en sectors de més valor afegit i amb més capacitat de creixement en ocupació, sense oblidar l’escassa internacionalització.

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 LinkedIn 0 Pin It Share 0 Email -- 0 Flares ×