Autor Articles i estudis
25 març 2016 a 18:00

Problemes fiscals a la vista pels inquilins de pisos: l’impost de transmissions patrimonials sobre els arrendaments d’habitatges

13 Flares 13 Flares ×
Escoltar
Xavier Flotats // Professor col•laborador dels Estudis d’Empresa del Campus Manresa (UVic-UCC)

Xavier Flotats // Professor col•laborador dels Estudis d’Empresa del Campus Manresa (UVic-UCC)

Si algun lector d´aquest article està pagant el lloguer d´un habitatge o coneix algun amic o familiar que es trobi en aquesta situació, és possible que aviat rebin un requeriment del Departament de Tributs de la Generalitat de Catalunya exigint-li  el pagament de la quota per l´Impost de Transmissions Patrimonials pels últims quatre anys i un mes  no prescrits derivats d´aquest lloguer.

Evidentment,  el  sol  fet  de exigir-nos un tribut que desconeixíem  generarà  perplexitat ja que el  més normal, és que ni l’ inquilí ni el propietari, mai haguessin sentit  parlar d´aquest impost que grava el lloguer dels habitatges. En dret, la ignorància de les lleis no excusa del seu compliment i realment sí que existeix aquesta figura impositiva (regulada en el RDL 1/93 de 24/9, que aprova el Text Refós de l´Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats). Legalment s´hauria (encara que una altra cosa és que pràcticament mai es faci) de liquidar aquest impost en un termini màxim d´un mes des de la formalització  del contracte d´arrendament d´un habitatge i  dipòsit de la corresponent  fiança. Recordar que no actuaria l´impost de TPO pel cas de lloguers de locals o aparcaments, ja que aquí es paga el 21% d’´IVA per part de l´inquilí.

Per tant, el dret legitima a reclamar-ne el pagament per part de les Comunitat Autònomes (de fet, tant Madrid com Astúries així ho fan, i és d´esperar que s´hi sumin la resta). Aquest impost es paga una sola vegada en base a la durada del contracte de lloguer i en funció d´unes tarifes. Per tant, ens poden exigir el pagament del mateix amb les corresponents sancions tributàries que poden arribar fins al 50% de la quota deixada d’ingressar i sumant-hi els interessos de demora. Sens dubte, una sorpresa del tot desagradable pels molts ciutadans que viuen de lloguer arreu d´ Espanya.

Però per si això no fos suficient, també els propietaris de pisos llogats han d´estar pendents d´Hisenda ja que si l´inquilí no paga l´impost (TPO pel lloguer de pisos), i prèvia derivació de responsabilitat, se´ls  farà responsables subsidiaris del mateix i,  en conseqüència,  l’hauran de liquidar ells mateixos. En definitiva, per una o altra via, Hisenda acabarà recaptant el que en el seu dia es va deixar de pagar, amb les sancions i interessos inclosos.

En conclusió, la recomanació seria pagar aquest impost pels nous contractes de lloguer d’habitatges que s’hagin de formalitzar d´ara en endavant. I per la resta, hi ha dues opcions: esperar a rebre la notificació d´Hisenda (pagant la quota impagada, més sancions i interessos moratoris) o regularitzar la situació fiscal de l´inquilí de mode voluntari abans de rebre el requeriment de pagament (pagant la quota impagada més els anomenats recàrrecs extemporanis). En principi, aquesta segona opció tindria un cost més baix per a l’inquilí-contribuent que si s´espera a rebre la notificació per part d´Hisenda. Aconsellaríem (ara que l´Administració Tributària està començant a inspeccionar als inquilins) regularitzar voluntàriament la situació legal de l´inquilí de forma ràpida, abans que la factura fiscal encara sigui molt més elevada.

13 Flares Twitter 0 Facebook 13 Google+ 0 LinkedIn 0 Pin It Share 0 Email -- 13 Flares ×