Autor Economia
25 Abril 2016 a 14:00

Banc Sabadell tanca el primer trimestre amb un increment del benefici net atribuït del 44,3%

El marge d’interessos creix aquest trimestre en un entorn de tipus d’interès baixos

Edifici corporatiu del Banc Sabadell a Sant Cugat // Imatge del web de Bant Sabadell

Edifici corporatiu del Banc Sabadell a Sant Cugat // Imatge del web de Bant Sabadell

El grup Banc Sabadell ha tancat el primer trimestre de 2016 amb un increment del benefici net atribuït del 44,3%, fins als 252,0 milions d’euros, per sobre de les previsions del consens de mercat. Sense considerar TSB, el benefici atribuït al grup puja a 190,3 milions d’euros, cosa que comporta un increment del 9,0%.

El marge d’interessos creix aquest trimestre en un entorn de tipus d’interès baixos, impulsat pel cost més baix dels recursos tant en els dipòsits com en el mercat de capitals. Arriba als 973,9 milions d’euros en tancar el primer trimestre de 2016 (+51,4% interanual i +1,2% intertrimestral). Excloent-ne TSB, creix un 8,2% interanual i un 0,8% intertrimestral. El marge de clients del primer trimestre de 2016 puja al 2,84% (2,75% el quart trimestre de 2015) i, excloent-ne TSB, es situa en el 2,68% (2,59% el quart trimestre de 2015).

Aquests tres primers mesos de 2016 també destaca el comportament de TSB, els resultats del qual són una important contribució per al grup. El creixement en actius i dipòsits és sòlid, i la gran activitat del canal intermediari i la contribució de la cartera d’UKAR impulsen el marge d’interessos. A més a més, el procés de migració total de la plataforma tecnològica es continua desenvolupant al ritme esperat.

Forta posició de capital i taxa de morositat d’un sol dígit

La ràtio de Common Equity Tier 1 (CET 1) phase-in es situa el 31 de març de 2016 en l’11,9% i en termes fully loaded, són de l’11,8%, molt per sobre de les exigències de capital del regulador, que es situen en el 9,25%. Aquest percentatge demanat pel Banc Central Europeu (BCE) és el segon més baix que s’exigeix als bancs espanyols, cosa que demostra que el BCE atribueix a Banc Sabadell un risc baix.

La ràtio de morositat del grup continua disminuint. Al llarg dels tres darrers mesos, s’ha reduït en 29 punts bàsics i els dotze darrers mesos la reducció puja a 418 punts bàsics, fins al 7,50% en termes de grup. Sense considerar TSB, la ràtio també es manté en un sol dígit i conserva la tendència a la baixa, fins al 9,45% el 31 de març de 2016, des del 9,86% de tancament de 2015.

Aquesta via decreixent és possible gràcies a la contínua evacuació dels actius problemàtics el primer trimestre de 2016. Els actius dubtosos han disminuït els tres primers mesos de l’any 670,2 milions d’euros i en 3.188,8 milions en termes interanuals. El 31 de març de 2016, el saldo de riscos dubtosos es situa en 11.674,1 milions d’euros. Quant alsactius problemàtics, s’han reduït en 711,1 milions d’euros els tres primers mesos de l’any i en 3.054,9 milions en termes interanuals. En tancar el primer trimestre de 2016, el saldo d’actius problemàtics es situa en 20.867,5 milions d’euros.

 El mercat immobiliari espanyol viu un bon momentum, com ho demostra el fet que els preus es recuperen a les zones on la demanda és elevada i les vendes s’incrementen. Lesunitats venudes els tres primers mesos de l’any són 4.025 respecte a les 2.164 venudes en el mateix període de l’any passat. En total, les vendes d’actius immobiliaris entre gener i març de 2016 han estat de 805 milions d’euros, respecte als 329 milions del primer trimestre de 2015.

 Les provisions fetes el primer trimestre totalitzen 434,9 milions d’euros, la qual cosa comporta una reducció del 52,0% en comparació amb el mateix període de l’any passat, quan havien pujat a 906,5 milions d’euros. Els resultats extraordinaris per operacions financeres generats aquest primer trimestre s’han neutralitzat via provisions addicionals.

En tancar el primer trimestre de 2016, els resultats per operacions financeres (ROF) totalitzen 308,1 milions d’euros (excloent-ne TSB, 303,4 milions d’euros), respecte als 736,2 milions d’euros del primer trimestre de 2015. Els ingressos per comissions creixen un 13,5% interanual amb TSB i es mantenen estables sense TSB amb un creixement del 0,4%. Destaca l’increment dels ingressos per comissions vinculades a la comercialització de fons de pensions i assegurances, que en conjunt creixen un 68,6% en relació amb el primer trimestre de 2015.

Els recursos de clients al balanç augmenten en termes interanuals un 38,3% (2,7% excloent-ne TSB), totalitzen 131.290,1 milions d’euros (97.492,6 sense considerar TSB) i, en comparació amb el trimestre anterior, es mantenen estables (augmenten l’1,3% sense TSB).

El total de recursos de clients de fora del balanç puja a 37.107,5 milions d’euros en tancar el primer trimestre de 2016 i creix un 8,5% respecte a l’any anterior. En aquest capítol, agafa particularment protagonisme el creixement ininterromput del patrimoni en fons d’inversió, que, el 31 de març de 2016, es situa en 21.153,1 milions d’euros, cosa que representa un increment del 13,3% interanual.

La inversió creditícia bruta, excloent-ne l’adquisició temporal d’actius, el saldo d’actius dubtosos i els ajustos per periodificació, tanca el primer trimestre de 2016 amb un saldo de 138.254,6 milions d’euros. En termes interanuals presenta un increment del 33,0% amb la incorporació de TSB. Sense considerar la franquícia britànica, la inversió creditícia bruta, excloent-ne l’adquisició temporal d’actius, el saldo d’actius dubtosos i els ajustos per periodificació, presentaria un saldo de 103.724,2 milions d’euros el 31 de març de 2016, que es manté estable en relació amb el mateix període de l’exercici anterior.

Les quotes de mercat continuen millorant en les principals partides el primer trimestre i destaca el bon comportament del negoci de crèdit documentari, en què la quota de Banc Sabadell puja al 33,58% el 31 de març de 2016, respecte al 29,83% de fa un any.

Els estàndards de qualitat en el servei al client continuen sent molt elevats i mantenen el gap respecte al sector, en assolir el 7,84, respecte al 7,05 de mitjana de la indústria, segons les dades de STIGA, EQUOS. Banc Sabadell ha situat l’experiència de client entre les claus de la seva estratègia i, en termes d’indicador NPS, s’està posicionant com a líder al mercat.

 

 

Switch to mobile version