Autor Articles i estudis
22 Abril 2016 a 12:00

Quines obligacions comptables tinc com a autònom?

Toquero ¿Qué obligaciones contables tengo como autónomo (1)

La normativa estableix que els autònoms estan obligats a portar una sèrie de registres comptables que varien en funció del seu règim i tipus d’activitat. En qualsevol cas, les obligacions comptables de l’autònom dependran del règim d’estimació de l’IRPF i de l’IVA a què estiguem sotmesos. En tot el que té a veure amb aquesta àrea, la tasca d’una assessoria comptable facilitarà en gran mesura el treball de l’autònom, que ha d’entendre les seves obligacions comptables, més enllà d’un compliment amb la normativa, com una eina que li permetrà millorar el seu negoci.

Hi ha diferents obligacions comptables en funció de les característiques de l’autònom. Així, els que estiguin subjectes al règim fiscal d’estimació directa en matèria d’IRPF, estan obligats a tenir els seus llibres de registre d’ingressos, despeses, béns d’inversió i provisions de fons i bestretes.
D’altra banda, els autònoms en estimació objectiva, estan obligats a conservar les factures emeses, rebudes i els justificants dels mòduls aplicats. A més, en aquests casos s’ha de dur un registre de les amortitzacions si es tenen béns d’inversió, com ara la maquinària o altres recursos en els quals hem invertit, i ha de constar en el llibre registre dels béns d’inversió.
Depenent del tipus de règim d’IVA al que estem sotmesos com a autònoms, les nostres obligacions comptables seran unes o unes altres. Per exemple, en estar subjectes a règim general, hem de tenir al dia el registre de factures expedides, rebudes i dels béns d’inversió. En el cas de treballar en el règim especial simplificat, hem de portar una comptabilitat separada, al registre de factures rebudes, de les adquisicions d’actius fixos i també les factures que pertanyin a altres règims.

Per als autònoms que regeixen el seu IVA per recàrrec d’equivalència, la situació és diferent perquè no estan obligats a tenir llibres d’IVA, excepte si alguna de les seves activitats estigués inclosa en un altre règim. I, per als que estiguin acollits al règim especial de criteri de caixa, les obligacions comptables dels autònoms passen per registrar les factures emeses i rebudes, validánd-les en el moment en què es produeixin els cobraments i pagaments. Convé saber així mateix, que les obligacions comptables varien en funció que l’activitat empresarial sigui realitzada per un autònom, o per una societat.

A més d’una obligació legal, la nostra comptabilitat com a autònoms ens servirà per avaluar constantment la nostra empresa, es tracta d’una eina idònia per analitzar i millorar els rendiments del nostre negocio.Es en aquest escenari on comptar amb els serveis d’una assessoria comptable ens ajudarà a conèixer millor la situació i necessitats de la nostra empresa.

Com autònom, ha de ser conscient de la seva obligació de complir amb una sèrie de requisits bàsics relatius al registre i conservació dels documents de la seva empresa.

Toquero Assessors

info@toqueroassessors.com

 

Switch to mobile version