Autor Articles i estudis
27 Maig 2016 a 12:00

Aspectes a considerar en la contractació a temps parcial

toquero contrato-tiempo-parcial

Com a empresaris , a l’entorn del nostre negoci poden sorgir necessitats de mà d’obra en moments puntuals com determinades campanyes de l’any o davant un repunt temporal de la nostra activitat. Aquesta necessitat pot portar-nos a acudir a la contractació a temps parcial ; és un tipus de contracte que ha augmentat en els últims anys però, el coneixem prou? Quines són les seves característiques, o a què ens obliga com a empresaris són alguns dels aspectes que susciten més dubtes entre els empresaris.

El contracte a temps parcial recull la prestació de serveis durant un nombre d’hores inferior a la jornada de treball d’un treballador a temps complet dins de la mateixa empresa que realitzi un treball idèntic amb el mateix tipus de contracte. Però pot donar-se el cas que l’empresa no tingui contractat cap treballador a temps complet, i davant aquesta situació s’ha de tenir en compte com a referència la jornada a temps complet recollida en el conveni col·lectiu d’aplicació.

Com qualsevol altre contracte , el d’un treballador a temps parcial ha de ser formalitzat per escrit , i en ell han d’aparèixer el nombre d’hores de treball al dia, setmana, mes o any, però també la seva distribució ; l’horari que complirà l’empleat . La jornada podrà realitzar-se de forma contínua o partida. A més, ha de saber que en formalitzar un contracte amb un treballador a temps parcial, aquest té els mateixos drets que els treballadors a temps complet.

Aquest contracte pot establir-se per temps definit o bé de durada determinada, i si obeeix a la primera classificació, el treballador té dret a la seva finalització a rebre una indemnització equivalent a la part proporcional de la quantitat que resultaria d’abonar vuit dies de salari per cada any de servei en els contractes signats fins al 31 de desembre de 2011. Aquesta xifra variarà en funció del moment en què es signés el contracte, si és posterior a aquesta data.

I pot un treballador a temps parcial fer hores extraordinàries i complementàries? Sí, és possible però aquestes han de pactar i formalitzar amb l’empleat en el moment de signar el contracte, o bé posteriorment. En aquest apartat han de quedar degudament recollides, i no podran superar el límit de 15% de les hores ordinàries de treball objecte del contracte. Això sí, els convenis col·lectius poden establir un altre percentatge màxim que no podrà excedir el 60% de les hores ordinàries contractades.

També convé recordar que un contracte a temps parcial pot arribar a derivar en un contracte a temps complet , sempre que el treballador accepti ; és una condició que no pot ser imposada per l’empresa.

És possible que vostè , com a empresari , s’hagi plantejat la possibilitat d’acudir a la contractació de treballadors a temps parcial. I si és el cas i pensa donar el pas, ha de conèixer adequadament les particularitats que envolten aquest tipus de contractacions. És precisament en aquest i en altres contextos relacionats amb les relacions laborals on comptar amb l’assessorament d’experts és molt recomanable.

En Toquero Assessors li oferim el suport que la seva empresa necessita per facilitar el seu dia a dia. Aportem valor afegit als serveis d’assessoria, solucionant els seus problemes oferint resultats

info@toqueroassessors.com

Switch to mobile version