Autor Economia
30 juliol 2016 a 12:00

CaixaBank obté un benefici de 638 milions

0 Flares 0 Flares ×
Escoltar

A través dels ingressos bancaris, la contenció de les despeses i la reducció de les dotacions

Infografia resultats CaixaBank 2T2016

Infografia resultats CaixaBank 2T2016

CaixaBank, entitat presidida per Jordi Gual i el conseller delegat de la qual és Gonzalo Gortázar, va obtenir el primer semestre del 2016 un benefici atribuït de 638 milions d’euros, un 9,9% menys respecte del mateix període de l’any anterior, que incloïa impactes singulars associats a la integració de Barclays Bank, SAU.

El resultat abans d’impostos arriba als 888 milions, i això suposa un creixement del 59,4% en comparació dels 557 milions obtinguts el primer semestre del 2015, i el resultat del negoci bancari i assegurador puja a 943 milions d’euros, amb una rendibilitat del 10,1 % (ROTE últims dotze mesos).

El resultat obtingut es basa en un elevat nivell d’ingressos (4.049 milions de marge brut, -11,3%), en la contenció i la racionalització de les despeses d’explotació (-2,5% sense considerar els costos associats a la integració de Barclays Bank, SAU i l’Acord laboral el primer semestre del 2015) i en les dotacions més baixes per a insolvències (-609 milions, -56%).

El segon trimestre, els marges milloren de manera notable, amb un augment del 10,7% del marge brut, fins als 2.127 milions d’euros, i creixement dels ingressos en tots els epígrafs, tret d’altres ingressos i despeses d’explotació, com a conseqüència de la contribució al Fons Únic de Resolució (74 milions d’euros), l’impacte del qual el 2015 es va registrar l’últim trimestre. Durant el mateix període, el marge d’interessos augmenta un 0,1%, les comissions, un 6,8%, i el marge d’explotació, un 22,7%.

En l’epígraf de guanys/pèrdues per actius i passius financers i altres s’inclou la plusvàlua bruta de 165 milions després de la formalització de l’operació d’adquisició de Visa Europe Ltd. per part de Visa Inc, mentre que en les pèrdues per deteriorament d’actius financers i altres provisions es registra la provisió associada a l’acord de prejubilacions assolit el segon trimestre de l’any (-160 milions d’euros).

Creixement en la captació de crèdits i recursos

L’evolució del crèdit a la clientela confirma la tendència de recuperació amb un increment de l’1,0% el 2016, fins als 208.486 milions d’euros. En l’evolució del segon trimestre incideix l’efecte estacional de les pagues dobles a pensionistes; sense aquest impacte, el crèdit creix un 0,4%. La cartera sana creix un 1,6% en la variació anual i un 1,4% durant el trimestre.

El creixement de la cartera es basa en la sòlida millora de la nova producció en comparació del primer semestre del 2015: hipotecari (+46%), consum (+58%) i empreses i corporativa (+24%).

Els recursos de clients pugen a 304.465 milions d’euros, amb un augment del 2,7% els primers sis mesos del 2016 (+7.866 milions) i del 3,0% el segon trimestre. Els recursos en balanç creixen un 3,8%, fins als 225.030 milions d’euros, amb un creixement destacat del 8,4% de l’estalvi a la vista, que se situa en els 126.652 milions d’euros. L’efecte estacional associat a les pagues dobles i la gestió dels venciments, en un context de tipus d’interès en mínims, són els factors principals que incideixen en la seva evolució.

CaixaBank té 13,8 milions de clients, 5.131 oficines, 9.517 caixers i una quota de penetració de particulars del 28,3%. L’entitat manté el lideratge en banca on-line a Espanya, amb 5,1 milions de clients; en banca mòbil, amb 3 milions, i en mitjans de pagament, amb 15,7 milions de targetes en circulació, amb una quota de mercat del 22,8% per facturació.

Com en els últims exercicis, el focus comercial de l’entitat continua centrat en la captació i la vinculació de clients, com demostren les 605.600 nòmines captades el 2016 (11% més que el primer semestre del 2015), fet que ha permès assolir una quota en nòmines del 25,7% (+78 punts bàsics des del desembre), amb un total de 3,4 milions de nòmines domiciliades.

Negoci assegurador: fortalesa clau en l’entorn actual

CaixaBank disposa d’un model que combina la propietat dels negocis de generació de productes (assegurances, gestió de fons i targetes, entre d’altres) amb una plataforma de distribució excel• lent que permet la proximitat amb el client, unit a les seves reconegudes capacitats tecnològiques.

CaixaBank, a través de VidaCaixa, ha ampliat el lideratge en el sector, i ha augmentat durant l’any la quota de mercat en assegurances d’estalvi (+34 punts bàsics, fins al 23%) i en plans de pensions (+100 punts bàsics, fins al 22,5%).

Durant el segon semestre, l’entitat ha mantingut el bon ritme en la comercialització d’assegurances i plans, basat en l’increment dels ingressos derivats de les assegurances de vida risc (+38,3%) com a resultat de la bona acollida de les campanyes comercials del programa Caixafu[Tu]r.

En aquest sentit, el negoci assegurador aporta uns ingressos en termes de marge brut (sense la suma dels guanys i les pèrdues per actius i passius financers i altres) de 516 milions, la qual cosa suposa un 20% més amb relació al primer semestre del 2015. De fet, la contribució sobre el total d’ingressos del negoci bancari i assegurador ha augmentat de l’11% al 15% l’últim any, i s’ha convertit en una fortalesa clau en l’entorn actual de tipus baixos.

CaixaBank manté el lideratge en patrimoni gestionat que va assolir el 2015 a través de productes d’inversió i previsió. En fons d’inversió, CaixaBank Asset Management és la gestora de fons líder amb una quota del 17,4%, i manté la primera posició en patrimoni (49.842 milions, si s’hi inclouen carteres i Sicav) i nombre de partícips (1,2 milions).

Elevats ingressos bancaris i contenció de costos

L’evolució dels ingressos i les despeses permet que el marge brut arribi als 4.049 milions (-11,3 %), i el marge d’explotació, als 2.047 milions (+3,9% i -18,5%, si se n’exclouen els costos extraordinaris del 2015).

D’una banda, el marge d’interessos arriba als 2.041 milions d’euros (-10,1%) impactat per l’evolució a la baixa dels tipus d’interès, l’eliminació de les clàusules terra dels préstecs hipotecaris i el menor volum d’activitat institucional (renda fixa), i malgrat la disminució del cost financer de l’estalvi minorista, que es redueix de l’1,02% al 0,56%.

D’una altra banda, les comissions se situen en els 1.010 milions (-6,1%), impactades per la volatilitat dels mercats, amb una incidència especial en fons d’inversió i plans de pensions i, també, pels ingressos més elevats per operacions singulars de banca d’inversió el primer trimestre del 2015.

Els ingressos de la cartera de renda variable se situen en els 400 milions d’euros. L’evolució dels resultats d’entitats valorades pel mètode de la participació (-23,6%) està marcada per l’impacte de l’evolució del seu negoci i les condicions de mercat.

Les despeses sense costos extraordinaris es redueixen un 2,5%, després de l’esforç continu de racionalització i contenció de costos, la captura de sinergies i els estalvis derivats de l’Acord laboral del 2015. Aqueta evolució dels ingressos i els costos permet que la ràtio d’eficiència millori 3,6 punts percentuals els últims dotze mesos i se situï en el 54,2%.

L’epígraf de guanys/pèrdues en baixa d’actius i altres recull, entre d’altres, els resultats generats per la venda d’actius i altres sanejaments, principalment, de la cartera immobiliària. El 2015, incloïa la diferència negativa de consolidació de Barclays Bank, SAU (602 milions d’euros).

Forta reducció de les dotacions i caiguda de la morositat

Les pèrdues per deteriorament d’actius financers i altres pugen a 912 milions, amb un descens del 36,6% respecte del primer semestre del 2015 per la reducció, principalment, de les dotacions per a insolvències (-609 milions, -56%).

L’epígraf d’altres dotacions inclou l’estimació actual de la cobertura necessària de contingències futures, el deteriorament d’altres actius i, durant el segon trimestre, el registre de 160 milions associats a l’acord de prejubilacions de l’abril del 2016. El cost del risc es redueix fins al 0,45% (-43 punts bàsics els últims dotze mesos).

La ràtio de morositat accelera la seva correcció fins a situar-se en el 7,3% després de reduir-se en 56 punts bàsics durant el semestre. L’evolució segueix marcada per la reducció dels saldos dubtosos (328 milions el trimestre i 4.018 milions els últims dotze mesos). Aïllant el sector promotor, la ràtio de morositat disminueix fins al 6%.

La intensa activitat de BuildingCenter, filial immobiliària de CaixaBank, ha permès comercialitzar 1.858 milions en vendes i lloguers amb dades acumulades dels últims 12 mesos, i amb resultats positius en les vendes des del quart trimestre del 2015.

La cartera neta d’immobles adjudicats disponibles per a la venda es redueix per segon trimestre consecutiu i puja a 7.122 milions (-137 milions el primer semestre del 2016), amb una elevada cobertura del 57,8%.

Fortalesa en capital i excel• lent posició de liquiditat

CaixaBank manté un elevat Core Capital (Common Equity Tier 1) fully loaded de l’11,5 %, aplicant els criteris previstos per al final del període transitori, 2 punts percentuals per sobre dels requeriments del supervisor.

Segons els criteris d’aplicació progressiva vigents enguany, CaixaBank assoleix una ràtio CET1 regulatori del 12,3 %, mentre que la ràtio total arriba al 15,5 %, una de les més elevades entre les entitats principals del sector financer espanyol.

Els actius líquids se situen en 58.322 milions, impactats per la positiva evolució del gap comercial, la gestió de col• laterals en pòlissa i els venciments no renovats d’emissions institucionals.

El segon trimestre del 2016 s’ha produït la cancel• lació anticipada del finançament TLTRO (18.319 milions), que s’ha substituït per TLTRO II (24.319 milions d’euros), i això ha suposat un augment del termini de venciment (2020) i unes millors condicions financeres.

Oferta pública d’adquisició voluntària sobre BPI

Amb data de 18 d’abril de 2016 CaixaBank va informar el mercat de la decisió del seu Consell d’Administració de llançar una oferta pública d’adquisició voluntària (OPA) sobre Banco BPI. El preu en metàl• lic de l’OPA és d’1,113 euros per acció i està condicionada a l’eliminació del límit de drets de vot de Banco BPI, a arribar a més del 50 % del capital de Banco BPI i a l’obtenció de les autoritzacions regulatòries aplicables. El preu de l’OPA coincideix amb la cotització mitjana ponderada de l’acció de Banco BPI els últims 6 mesos.

Segons va informar CaixaBank el 22 de juny de 2016, el Consell de Supervisió del Banc Central Europeu (BCE) ha decidit concedir a CaixaBank un termini de quatre mesos per solucionar l’incompliment de grans riscos de BPI. Aquest termini de quatre mesos començaria a comptar des de la conclusió de l’adquisició de BPI per CaixaBank amb el benentès que això tingui lloc abans d’acabar el mes d’octubre del 2016. El Consell de Supervisió del BCE també ha decidit suspendre, durant aquest període, el procés sancionador en curs contra BPI per l’incompliment de grans riscos que va tenir lloc abans del 2015.

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 LinkedIn 0 Pin It Share 0 Email 0 0 Flares ×