Autor Economia
30 octubre 2016 a 15:00

CaixaBank obté un benefici de 970 milions

0 Flares 0 Flares ×
Escoltar

Reforça la seva posició com l’entitat líder en banca minorista del mercat espanyol

Caixabank Jordi Gual Gonzalo Gortazar

Jordi Gual, president de CaixaBank i Gonzalo Gortázar, conseller delegat de CaixaBank

L’entitat augmenta el seu lideratge en banca de particulars els últims dotze mesos i assoleix una quota de penetració del 29,5% (+120 punts bàsics) i del 25,7% com a banc principal (+170 punts bàsics), segons la consultora FRS Inmark.

El resultat abans d’impostos arriba als 1.314 milions (+45,2% respecte del mateix període del 2015). El resultat net atribuït al negoci bancari i d’assegurances, excloent-ne l’activitat immobiliària i les participades, puja a 1.374 milions sent l’evolució de la cartera sana de crèdit confirma la tendència de recuperació, amb un creixement del 0,3% el 2016, gràcies a la sòlida millora de la nova producció del crèdit, especialment el de consum, que creix un 44% en la variació interanual.

Els últims 3 anys, la ràtio de morositat ha baixat 4,1 punts percentuals, fins a situar-se en el 7,1%. En el mateix període els saldos dubtosos s’han reduït en un 46% (12.909 milions).

En un context de tipus d’interès en mínims i de volatilitat en els mercats, el marge brut puja a 5.939 milions d’euros (-6,6%). El marge d’explotació millora un 2,7% i arriba als 2.821 milions d’euros i tot això quan les despeses d’explotació recurrents cauen un 2,2% després de l’esforç per racionalitzar i contenir els costos. No obstant, durant el trimestre s’han registrat 121 milions de costos extraordinaris associats a l’acord laboral que es va assolir el 29 de juliol passat.

Resulta significativa la reducció de les pèrdues per deteriorament d’actius financers i altres provisions (-33,3%), després de les menors dotacions per a insolvències, amb un descens del cost del risc de fins al 0,42% (-40 punts bàsics els últims dotze mesos).

La cartera d’actius adjudicats nets disponibles per a la venda, amb una cobertura del 58,1%, se situa en els 7.071 milions i es redueix per tercer trimestre consecutiu. La comercialització d’immobles arriba als 1.863 milions els últims 12 mesos, amb resultats positius en les vendes des del quart trimestre del 2015.

L’entitat manté la seva fortalesa en capital, amb un Common Equity Tier61 (CET1) fully loaded del 12,6%, impactat en +98 punts bàsics després de la col·locació privada d’accions prò- pies amb l’objectiu de reforçar la solvència en el marc de l’OPA sobre el BPI.

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 LinkedIn 0 Pin It Share 0 Email -- 0 Flares ×