Autor Ensenyament
31 maig 2017 a 10:00

Vistiplau al nou model d’informe d’avaluació als alumnes de primària

0 Flares 0 Flares ×
Escoltar

Les escoles aplicaran el nou model aquest final de curs

Nens i nenes a l'escola // Imatge extreta del web Gencat.cat

Nens i nenes a l’escola // Imatge extreta del web Gencat.cat

El Govern ha donat el vistiplau al nou model d’informe d’avaluació per als alumnes de l’educació primària que els centres educatius catalans aplicaran aquest final de curs. L’avaluació per competències suposa situar l’alumne com a protagonista del seu aprenentatge i l’ajuda a ser més competent. Aquest  nou model es basa en les competències bàsiques fixades al currículum i deriva de l’Ordre d’avaluació de l’educació primària aprovada el 2016.
L’ordre d’avaluació posa èmfasi en l’avaluació formativa que identifica les dificultats al llarg del procés educatiu i permet prendre les decisions oportunes per assolir els objectius
El nou sistema avaluatiu es basa en els termes següents: assoliment excel·lent, assoliment notable, assoliment satisfactori i no-assoliment
Per donar a conèixer els continguts i objectius de les avaluacions per competències entre les famílies, el Departament d’Ensenyament ha elaborat un document informatiu que es repartirà als centres.
Les avaluacions abasten els àmbits següents:
-        lingüístic
o   llengua i literatura catalanes
o   llengua i literatura castellanes
o   aranès (a Aran)
o   llengua estrangera
-        matemàtic
-        coneixement del medi
o   natural
o   social i cultural
-        artístic
o   visual i plàstica, música i dansa
o   dansa
-        educació física
-        educació en valors
o   valors socials i cívics
o
o   religió
A final de cicle, 2n, 4t i 6è d’educació primària també s’avaluaran els àmbits d’aprendre a aprendre; autonomia, iniciativa personal i emprenedoria; i digital.
En cadascun dels àmbits, el nou sistema avaluatiu es durà a terme amb els termes següents:
-        Assoliment excel·lent
-        Assoliment notable
-        Assoliment satisfactori
-        No-assoliment
Informes per als centres i per a les famílies
Els documents informatius donen a conèixer a les famílies els diferents canals de comunicació de què disposen amb les escoles, com ara les reunions col·lectives, les entrevistes individuals o els informes escrits. Pel que fa als informes escrits, al final de cada trimestre el centre fa el seu model propi amb la informació de l’alumne, la seva evolució en l’aprenentatge, els aspectes personals i les mesures de suport, en cas que calgui. A final del curs els centres hauran de formalitzar l’informe oficial on s’explicita el grau d’assoliment de les competències, i que enguany es farà a partir dels nous termes establerts.
La promoció dels alumnes també és un aspecte que s’exposa. Així, s’explica en què consisteix la promoció –el pas de curs- i la possibilitat de promocionar amb dificultats d’assoliment en cas que el professorat consideri que amb els suports corresponents l’alumne pot assolir els aprenentatges. També es contempla la possibilitat que un alumne romangui un curs més al llarg de tota l’etapa d’educació primària; i en cas d’alumnes amb altes capacitats el poder flexibilitzar la permanència en un curs en tota l’etapa. Per a tots dos casos l’alumne ha de disposar d’un pla individualitzat en cas que no en disposi.
Finalment, s’informa dels diferents documents oficials d’avaluació existents: l’expedient acadèmic, l’acta d’avaluació de final de curs, l’historial acadèmic de l’educació primària, l’informe individualitzat de final d’etapa i l’informe personal per trasllat durant el curs en cas de trasllat de centre.
0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 LinkedIn 0 Pin It Share 0 Email -- 0 Flares ×