Autor Economia
8 juliol 2017 a 10:00

El Pacte Nacional per a la Indústria invertirà 1.844 milions d’euros

0 Flares 0 Flares ×
Escoltar

Per desenvolupar i enfortir el sector fins al 2020

Pacte Nacional Industria Santi Vila

El Govern, a través del desenvolupament de les mesures que preveu el Pacte Nacional per a la Indústria (PNI), invertirà un total de 1.844 milions d’euros per desenvolupar més de 116 actuacions que enforteixin  el sector fins al 2020. Aquest pressupost mobilitzarà més de 3.100 milions d’euros de recursos d’altres administracions i del sector privat en aquest mateix període. Per aquest primer any ja s’han destinat 468 milions d’euros. El procés d’elaboració del Pacte ha estat basat en la concertació amb els agents econòmics i socials, i el seu contingut està alineat amb les directrius comunitàries.
El conseller d’Empresa i Coneixement, Santi Vila, ha destacat en la roda de premsa de presentació del Pacte Nacional per a la Indústria que aquest “inclou compromisos concrets i de tots els agents implicats i que afavorirà a crear més indústria”. El conseller ha avançat que demanarà comparèixer al Parlament per tal que els grups parlamentaris enriqueixin el pla.
Pel que fa al secretari general de CCOO de Catalunya, Javier Pacheco, ha posat en valor la capacitat democràtica i de concertació alhora d’establir polítiques industrials” i ha demanat que en un futur es mantingui “la capacitat de consens”.
 
El secretari de la UGT a Catalunya, Camil Ros, ha subratllat “la importància del pacte” i que ara “cal tornar a l’ocupació d’abans de la crisi i que aquesta sigui de qualitat”.  
 
En la roda de premsa el president de la Comissió d’Indústria de Foment del Treball, Josep Lluís Cabestany, ha assegurat que la indústria és cabdal i és progrés perquè dóna millors salaris i els llocs de treball són de més qualitat i estables”.  
“Des de PIMEC celebrem el consens entre els agents econòmics i socials i el govern, amb el suport de tot l’arc parlamentari, ja que permetrà una continuïtat en les polítiques industrials que es desenvolupin i millorar l’entorn en què les empreses industrials desenvolupen la seva activitat”, ha dit el vicepresident de Pimec, Joan M. Gimeno.
La vicepresidenta de Fepime, Roser Moré, ha posat en valor que “aquest pacte s’ha treballat amb tots els agents, té visió de futur i està consensuat i per això té molta força”.
El mes de juliol de 2016 la Generalitat; les patronals Foment del Treball, Pimec i Fepime, i els sindicats UGT i CCOO van formalitzar el tret de sortida del Pacte. Aquesta iniciativa conjunta ha treballat per impulsar la indústria fent-la més diversificada, innovadora, competitiva a nivell internacional i de més valor afegit.
El PNI enllaça amb el Pacte Més Indústria, impulsat l’any 2013 per agents econòmics i socials, universitats i col·legis professionals, el qual incorporava  una sèrie de mesures els principis inspiradors de les quals han servit de punt de partida per a la seva redacció.
L’estratègia i les accions del Pacte Nacional per a la Indústria s’han treballat en sis grups de treball: en competitivitat i ocupació industrial; dimensió empresarial i finançament; indústria 4.0 i digitalització; formació; infraestructures i energia; i sostenibilitat i economia circular. Avui s’ha reunit la Taula del Pacte Nacional per a la Indústria -formada per representants del Govern, organitzacions empresarials i sindicals, partits polítics, universitats, col·legis professionals, associacions municipalistes i centres tecnològics- i s’ha explicat el contingut del Pacte.
Els principals resultats i actuacions dels sis grups de treball:
1-    Competitivitat i ocupació industrial
 • 25 actuacions agrupades en 4 línies
 • 226 milions d’euros de pressupost el 2017
 • 739 milions d’euros de pressupost fins al 2020, els quals mobilitzaran 1.751 milions d’euros de recursos d’altres administracions i del sector
L’objectiu és potenciar la capacitat del teixit empresarial català per mitjà del binomi format per la internacionalització i la innovació, ja que són conceptes que es reforcen mútuament,  així com impulsar l’emprenedoria, especialment la de base tecnològica. Aquest pacte té la vocació de generar ocupació de qualitat en el sector industrial.
Entre les principals actuacions d’aquest grup hi ha la creació d’un Observatori de la Indústria que s’encarregui del seguiment del Pacte i de l’elaboració d’estudis i informes d’economia industrial. També es crearà una oficina tècnica de suport a la indústria en relació a les barreres d’internacionalització que dependrà d’ACCIÓ.
També es treballa per incrementar la producció industrial i per recuperar l’ocupació prèvia a la crisi i per revertir les deslocalitzacions. En aquest sentit es crearà un programa de finançament per a les empreses que consideri com a criteri d’elegibilitat la creació o el manteniment de l’ocupació.
Sobre la innovació empresarial i emprenedoria, es reforçarà l’ecosistema de suport a la innovació que entre d’altres defineixi una estratègia d’innovació a Catalunya per mitjà de la constitució del Consell d’Innovació de Catalunya. En el Pacte està previst préstecs participatius per finançar innovacions en el creixement empresarial a través del Programa Innova Global.
2-    Dimensió empresarial i finançament
 • 11 actuacions agrupades en 4 línies
 • 49 milions d’euros de pressupost el 2017
 • 107 milions d’euros de pressupost fins al 2020, els quals mobilitzaran 531 milions d’euros de recursos d’altres administracions i del sector
L’objectiu és incrementar la dimensió de les pimes per tal que puguin competir eficaçment en el mercat global i actuïn com a tractores de l’economia; així com posar a disposició del sector productiu instruments eficients de capitalització i de finançament per facilitar el creixement i l’activitat empresarial.
En aquest sentit, es crearà un programa de finançament per a les empreses,  vinculat per al període 2017-2020, el qual inclou tant instruments de finançament a llarg termini amb bonificació d’interessos com mecanismes d’aval a les operacions de finançament del circulant i de les inversions en internacionalització, innovació i reactivació industrial.
També es potenciarà l’ICF, d’acord amb la seva llei, perquè pugui operar com a banc públic d’inversions. I també es reforçarà el paper d’Avançsa per afavorir la capitalització de les empreses amb instruments de conversió i models de finançament mixtes.
3-    Indústria 4.0 i digitalització:
 • 17 actuacions agrupades en 4 línies
 • 75 milions d’euros de pressupost el 2017
 • 178 milions d’euros de pressupost fins al 2020, els quals mobilitzaran 385 milions d’euros de recursos d’altres administracions i del sector
L’objectiu és difondre entre les empreses la importància de la disrupció que pot provocar la Indústria 4.0 en el mercat; així com capacitar el capital humà per donar resposta a la demanda de nous perfils, prestar els serveis avançats i promoure les infraestructures necessàries per al desplegament de la Indústria 4.0.
Catalunya compta amb els elements necessaris per ser un referent industrial en l’adopció de la Indústria 4.0. El PNI impulsarà les infraestructures industrials vinculades a aquest àmbit com la Plataforma Industrial 4.0 que és un ‘marketplace’ o un entorn virtual de col·laboració empresarial d’on es proveiran serveis TIC avançats de valor afegit per a les empreses industrials.
També s’impulsarà una infraestructura industrial de suport a la impressió 3D que consolidi Catalunya com un hub internacional en aquesta tecnologia.
En aquest sector també s’elaborarà un pla d’actuació específic per a la captació d’empreses estrangeres i s’avaluarà l’impacte laboral i en l’ocupació de la indústria 4.0.
4-    Formació:
 • 22 actuacions agrupades en 4 línies
 • 167 milions d’euros de pressupost el 2017
 • 699 milions d’euros de pressupost fins al 2020, els quals mobilitzaran 882 milions d’euros de recursos d’altres administracions i del sector
L’objectiu és millorar la capacitació de treballadors i treballadores per mitjà d’una formació professional, una formació contínua i de l’emprenedoria i una formació universitària que donin resposta, de qualitat i flexible, a les necessitats de les empreses i de la societat, així com al canvi tecnològic i dels modes de producció.
El PNI vol fomentar la vocació industrial i emprenedora. En aquest sentit, desplegarà un projecte interdepartamental de les vocacions científiques, tecnològiques, en enginyeria i matemàtiques a través del pla Stemcat.
Pel que fa a la formació contínua s’incrementaran els instruments digitals que continguin la informació sobre la competència professional reconeguda al llarg de la vida i es fomentarà l’actualització i l’aprenentatge de les noves tecnologies.
La Formació Professional és clau i s’impulsarà la FP en alternança i dual. En relació a la formació universitària es facilitarà la incorporació de doctorands industrials a les empreses com a mecanisme per afavorir la transferència tecnològica.
5-    Infraestructures i energia:
 • 31 actuacions agrupades en 4 línies
 • 53 milions d’euros de pressupost el 2017
 • 352 milions d’euros de pressupost fins al 2020, els quals mobilitzaran 697 milions d’euros de recursos d’altres administracions i del sector
Aquesta línia té per objectiu fer que Catalunya disposi d’un millor equipament infraestructural, que permeti augmentar la productivitat industrial, vertebrar el territori i afavorir l’atracció d’inversions; així com reduir els costos energètics de la indústria catalana enfront dels competidors i millorar l’eficiència i l’estalvi energètics.
Pel que fa a les infraestructures s’impulsaran els treballs de la taula Estratègica del Corredor Mediterrani i s’impulsaran els treballs del Comitè de Serveis Multimodals amb vista a incrementar la demanda de transport de mercaderies en un entorn multimodal que integri el ferrocarril.
També es dotarà de com a mínim un punt de presència de xarxa de banda ampla de nova generació o ultra ràpida al conjunt de zones d’activitat econòmica.
Tal i com es va anunciar el passat dilluns juntament amb les 4 diputacions, es desenvoluparà un inventari de polígons industrials recollint  les seves capacitats. Així mateix, s’elaborarà un pla d’impuls i modernització dels espais industrials i logístics.
En relació a les mesures energètiques, destaca el desenvolupament del Pacte Nacional per a la Transició Energètica garantint l’abastament energètic maximitzat la utilització de les fonts d’energies renovables i assolint el màxim nivell d’estalvi i eficiència energètica. En aquest punt s’implementarà l’estratègia d’impuls al vehicle elèctric (PIRVEC) per tal de minvar les barreres que actualment llastren el desenvolupament d’aquesta tecnologia. També es treballarà per impulsar l’autoconsum i la generació distribuïda d’energia elèctrica amb renovables a tots els sectors.
6-    Sostenibilitat i economia circular:
 • 11 actuacions agrupades en 4 línies
 • 28 milions d’euros de pressupost el 2017
 • 150 milions d’euros de pressupost fins al 2020, els quals mobilitzaran 350 milions d’euros de recursos d’altres administracions i del sector
S’aposta per una economia verda i circular, que estalviï recursos, posi en valor els residus i impulsi així la innovació i la competitivitat industrial.
En aquest sentit, es reforçarà el model de prevenció de residus i s’avançarà en la transformació del residu en recurs; es fomentaran projectes d’R+D i innovació en l’àmbit de l’economia circular, es transformarà l’actual Agència de Residus de Catalunya en l’Agència de Recursos de Catalunya i es promourà un Programa Català de la Simbiosi Industrial.
El PNI defineix l’estratègia, les actuacions, el calendari, els recursos, tant de caràcter públic com privat, així com els indicadors per fer-ne un seguiment i una avaluació correcta. Pel que fa al seu seguiment, la Comissió Executiva Permanent del Consell Català de l’Empresa té assignada la governança del Pacte. I de l’altre, amb un enfoc més operatiu, la creació de l’Observatori de la Indústria com una unitat de la Direcció General d’Indústria que realitzarà un seguiment dels indicadors del Pacte.
0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 LinkedIn 0 Pin It Share 0 Email -- 0 Flares ×