Autor Economia
24 Octubre 2017 a 15:00

1.488 milions de benefici a Caixabank en els 9 primers mesos

Augmenta un 53,4 %

caixabank-2

El Grup CaixaBank, va obtenir els nou primers mesos del 2017 un benefici atribuït de 1.488 milions d’euros (+53,4 % respecte del setembre del 2016), el que suposa el millor resultat en la història del Grup en aquest període, i també el benefici trimestral més gran, amb 649 milions.

L’evolució fins al setembre ve marcada per la consolidació per integració global dels resultats de BPI des de febrer, que impacta en els epígrafs principals del compte de resultats, i per la intensa activitat comercial de l’entitat.

Aquesta fortalesa comercial permet una elevada capacitat de generar ingressos, amb 6.491 milions de marge brut. La seva evolució interanual (+9,3 %) reflecteix la incorporació de BPI i l’increment en la generació d’ingressos bàsics del negoci bancari (marge d’interessos, comissions i ingressos del negoci d’assegurances), que augmenten un 19,4 % al Grup i un 10 % a CaixaBank, i que permeten compensar els resultats més baixos derivats d’actius i passius financers.

La rendibilitat del Grup CaixaBank millora des del desembre en 235 punts bàsics i se situa en el 8 %, mentre que el ROTE recurrent del negoci bancari i assegurador arriba al 10,5 %, amb un resultat de 1.490 milions els nou primers mesos.

CaixaBank manté el lideratge en banca retail a Espanya, amb una quota de penetració com a primera entitat del 26,7 % (+100 punts bàsics els últims dotze mesos), i la primera posició en nòmines domiciliades, amb una quota del 26,6 %, i en assegurances, plans i fons per recursos gestionats, amb una quota del 21,8 %.

L’entitat manté el lideratge en banca on-line, amb 5,6 milions de clients, i en banca mòbil, amb 4,1 milions. La tecnologia i la digitalització emparen el model de negoci de CaixaBank, amb 29.500 SmartPC desplegats i 42 milions de signatures digitals.

El marge d’interessos arriba als 3.550 milions (+15,2%)

En un context de tipus d’interès en mínims, el marge d’interessos arriba als 3.550 milions d’euros (+15,2 % respecte del mateix període del 2016), impactat per la incorporació del negoci de BPI, que aporta un 8,7 % de creixement. A CaixaBank el marge d’interessos augmenta un 6,5 %, essencialment per la gestió de l’activitat minorista, amb una forta reducció del cost de l’estalvi al venciment, i l’evolució negativa dels ingressos impactada per la reducció de la rendibilitat de la cartera creditícia i de la cartera de renda fixa per la baixada dels tipus d’interès de mercat.

Els ingressos per comissions arriben als 1.867 milions d’euros. En la seva evolució (+20,8 %), hi incideix l’aportació de BPI (+12,6 %) i els ingressos derivats de l’activitat comercial de CaixaBank (+8,2 %), que reflecteix una transaccionalitat i uns ingressos associats a operacions de banca d’inversió superiors.

Les despeses d’administració i amortització recurrents se situen en els 3.343 milions (+11,5 %) i reflecteixen principalment la incorporació de BPI, encara que en perímetre homogeni es mantenen estables. Els dos acords de prejubilacions subscrits el 2017 suposaran un estalvi anual de 104 milions. L’any 2017 s’han registrat 109 milions de costos extraordinaris associats a BPI.

Els guanys/pèrdues per actius i passius financers i altres es redueixen fins als 287 milions (-60 %); i els ingressos de la cartera de participades augmenten un 11,7 %, fins als 614 milions, reflex, entre altres, de la bona evolució dels resultats que permet absorbir l’impacte de la venda del 2 % de la participació de BPI a BFA (-97 milions atribuïts) registrat el gener abans de la presa de control, i canvis de perímetre.

Lideratge en productes d’estalvi a llarg termini

A CaixaBank, l’activitat comercial destaca per un fort creixement del negoci d’assegurances i gestió d’actius. Els actius sota gestió se situen en 86.860 milions d’euros, amb un augment del 6,1 % en l’any.

Com en els últims exercicis, destaca l’increment del patrimoni gestionat en fons d’inversió, carteres i SIMCAV, fins als 60.331 milions d’euros (+6,5 % en l’any), com també l’evolució positiva dels plans de pensions (+5,2 % en l’any), fins als 26.529 milions d’euros.

CaixaBank manté el lideratge en assegurances, plans i fons per recursos gestionats, amb una quota del 21,8 %.

 Al Grup, els recursos totals de clients se situen en els 350.014 milions, amb un augment del 15,2 % (+46.119 milions) el 2017 després de la incorporació de BPI (+11,5 %, 34.773 milions). A CaixaBank, els recursos de clients s’incrementen un 3,7 % el 2017 (+11.346 milions), amb una evolució trimestral positiva (+0,3 %), en un trimestre habitualment marcat per la reducció dels recursos gestionats.

A CaixaBank, la cartera creditícia bruta es redueix un -1,5 % i la cartera sana, un -1,1 % el 2017. Si no es considera la reducció del finançament a CriteriaCaixa en el procés de la desconsolidació prudencial (amb impacte rellevant en el primer trimestre del 2017), la caiguda de la cartera sana es limita al -0,6 %. D’altra banda, destaca l’evolució positiva del crèdit a empreses ex promotor, amb un increment de l’1,8 % en l’any, i del crèdit al consum, amb un augment del 18,9%.

La ràtio de morositat del Grup se situa en el 6,4 %

La ràtio de morositat del Grup CaixaBank se situa en el 6,4 % (6,9 % el 31 de desembre de 2016), molt per sota de la mitjana del sector, i la ràtio de cobertura de la cartera dubtosa millora fins al 50 % (47 % al tancament del 2016).

Les dotacions per a insolvències se situen en 658 milions (-5,5% respecte del mateix període del 2016 i un -16,0 % en l’evolució trimestral). L’apartat d’altres dotacions a provisions puja a 800 milions i inclou, principalment, el registre de 455 milions associats a prejubilacions (152 i 303 milions el primer i el segon trimestre de l’exercici, respectivament) i 154 milions de sanejament a la Sareb.

Pel que fa a les clàusules terra, CaixaBank ha pagat la meitat de les, aproximadament, 94.000 reclamacions rebudes que entraven dins de l’àmbit del procediment extrajudicial previst en el Reial Decret Llei 1/2017. Aquests pagaments s’han fet en els casos en què s’ha considerat, després d’una revisió exhaustiva i rigorosa en què ha participat un equip de més de 270 persones, que aquestes clàusules terra, procedents en la major part d’entitats integrades els últims anys, no s’ajustaven als criteris de transparència establerts per la jurisprudència. L’import que s’ha satisfet ha estat de 210 milions.

Reforç de la liquiditat al llarg de l’any

Els actius líquids totals se situen en 71.581 milions. Durant l’exercici s’ha reforçat la posició de liquiditat del Grup, amb un Liquidity Coverage Ratio (LCR) del 213 %, molt per sobre del mínim requerit del 80 %.

D’altra banda, el Grup CaixaBank assoleix una ràtio Common Equity Tier 1 (CET1) fully loaded de l’11,7 % el 30 de setembre, en línia amb el rang fixat al Pla Estratègic 2015-2018 (11 %-12 %), i gairebé 3 punts percentuals per sobre dels requeriments del supervisor del 8,75 %. Després de la integració de BPI, l’evolució dels nou primers mesos ha estat de +50 punts bàsics a causa de la generació de resultats i -16 punts bàsics, principalment, per l’evolució del mercat.

El capital total, en termes fully loaded, se situa en el 15,8 %, per sobre de l’objectiu fixat en el Pla Estratègic del 14,5 %. Durant els nou primers mesos de l’any, aquesta ràtio s’ha reforçat amb l’emissió de 1.000 milions d’AT1 i per diverses emissions de deute subordinat, per un import total de 2.150 milions, entre el febrer i el juliol.

BPI aporta 180 milions al resultat del Grup CaixaBank

Des de l’1 de febrer, CaixaBank integra la participació a BPI (84,5%) pel mètode d’integració global, que fins a la data es consolidava pel mètode de la participació (45,5 %). En aquests vuit mesos el BPI ha contribuït amb 180 milions d’euros al resultat del Grup CaixaBank (103 milions el tercer trimestre).

En els resultats de BPI del tercer trimestre destaca:

  •  El marge brut millora un 10,2 % per l’evolució positiva del marge d’interessos (+4,0 %) i de les comissions (+4,2 %), com també per altres ingressos i despeses d’explotació.
  •  La ràtio de morositat de BPI es redueix fins al 5,5 %, d’acord amb els criteris de classificació de dubtosos del Grup CaixaBank, amb una ràtio de cobertura del 81 %.
  •  BPI ha reforçat la solvència durant l’any, en augmentar el Common Equity Tier 1 (CET1) fully loaded del 10,3 % a l’11,5 % aquests nou mesos
Switch to mobile version