Autor Economia
29 novembre 2017 a 15:00

El sector firal català va generar 3.509 milions d’euros

0 Flares 0 Flares ×
Escoltar

En el bienni 2015-2016

DCIM102MEDIA

El sector firal català va generar 3.509 milions d’euros, en termes de producció, en el bienni 2015-2016. Així ho assenyala l’informe de la Direcció General de Comerç, elaborat per la Universitat Pompeu Fabra (UPF) que analitza l’impacte de l’activitat firal sobre l’economia a Catalunya. Aquest estudi, que ha presentat l’autor del mateix, el catedràtic d’Economia, Marc Carrillo, en el marc de la 24a edició del Congrés de Fires que es clausura avui a Les Borges Blanques, té per objectiu fer una estimació de la repercussió que té la despesa mobilitzada per l’activitat de les fires sobre el conjunt de l’economia.
Pel que fa a la metodologia de l’estudi, primer fa una estimació de la despesa d’inversió, de funcionament permanent, d’organització i dels expositors i visitants de les fires celebrades a Catalunya en els anys 2015-2016. Com a resultat, l’estudi assenyala que en aquest període la despesa generada per l’activitat firal va ser de 1.678,7 milions d’euros.
Amb aquest punt de partida, s’han mesurat els impactes econòmics, distingint entre impacte directe (aquell que provoca sobre els sectors on es concentra de forma més immediata el conjunt de despeses), impacte indirecte (el que provoca sobre la resta de sectors), i impacte induït (que és l’efecte que el creixement de les rendes de les llars exerceix, via demanda, sobre els nivells d’activitat). Així mateix, l’estudi fa una estimació comparativa del que representa la despesa generada en l’activitat firal sobre les principals macromagnituds econòmiques i una anàlisi de l’impacte social.
Principals conclusions de l’estudi
Impacte sobre la producció: 3.509 milions d’euros
L’estudi conclou que en el bienni analitzat l’activitat firal a Catalunya ha generat uns impactes totals (suma dels impactes directes, indirecte i induïts) de 3.509 milions d’euros sobre la producció. D’aquesta xifra, 1.624 milions d’euros corresponen a l’impacte directe, un 46,3% del total.
Dels 3.509 milions d’euros, més del 82% prové de la despesa dels expositors i visitants, mentre que la resta correspon a la despesa en inversió, en funcionament permanent i en organització de les fires. Els sectors que van rebre un major impacte han estat el comerç, el transport i l’hostaleria, que van captar en conjunt el 50,8% del total.
Impacte sobre el valor afegit brut (VAB): 1.945,5 milions d’euros
Pel que fa als impactes sobre el valor afegit brut (VAB) -entès com els valors addicionals que adquireixen els béns i serveis en transformar-se durant el procés de producció-, l’estudi assenyala que s’han generat 1.945,5 milions d’euros, dels quals 914 milions són d’impacte directe, un 47% del total.
L’informe també destaca que el 82% de l’impacte total sobre el VAB correspon a l’originat per la despesa dels expositors i visitants. En aquest cas, també el comerç, transport i hostaleria són els sectors que reben una part més important de l’impacte, en concret un 51,9%.
Impacte laboral: 34.154 llocs de treball
Sobre l’impacte laboral, l’estudi revela que l’activitat firal va generar 34.152 llocs de treball, dels quals 18.316 (un 53,6% del total) van ser en àmbits directament vinculats a l’activitat de fires (impacte directe), mentre el 46,4% restant va repercutir en el conjunt de l’economia (impactes indirecte i induïts). El 81,2% de l’impacte total sobre els llocs de treball va ser conseqüència de l’impacte de les despeses dels expositors i visitants. Dels més de 34.000 llocs de treball, uns 21.000 es van crear en els sector del comerç, el transport i l’hostaleria; que representen el 61,7% del total.
Impacte fiscal: 503 milions d’euros
En el període analitzat, l’impacte fiscal total de l’activitat firal supera els 503 milions d’euros, amb les cotitzacions a la Seguretat Social com a principal receptor amb 205 milions d’euros, seguides per l’IRPF amb 130,5 milions, l’IVA amb 111,8 milions i, finalment, l’impost de societats amb 56,4 milions.
Importància de l’activitat firal en l’economia catalana
Sobre el conjunt de l’economia catalana, el pes de l’activitat firal se situa al voltant d’un 0,5%. En relació el conjunt de l’ocupació a Catalunya, el pes del sector firal representa el 0,56%. Així mateix, el pes de les fires sobre el valor afegit i els ingressos tributaris se situen en xifres molt similars: 0,48% i 0,49%, respectivament.
 
Impacte social: els beneficis multipliquen per 4 els costos
Pel que fa a l’impacte social, a partir d’una anàlisi cost-benefici, l’estudi assenyala una ràtio benefici-cost de 3,78. D’aquesta manera, segons aquest informe els beneficis socials de l’activitat firal multipliquen per quatre els costos socials que representen.
 
Eina d’avaluació: Guia per calcular els impactes firals
Paral·lelament a l’estudi, s’ha desenvolupat una eina d’avaluació de les despeses generades per una activitat firal concreta que permet calcular el seu impacte econòmic directe i indirecte de manera individualitzada. S’articula mitjançant un full de càlcul on s’introdueixen les despeses d’inversió, d’organització i el nombre d’expositors i visitants d’una fira en concret, i el resultat és l’impacte directe i indirecte de l’esmentada fira.
0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 LinkedIn 0 Pin It Share 0 Email -- 0 Flares ×