Autor Societat
1 Febrer 2018 a 10:00

La Xarxa Nacional d’Emancipació Juvenil atén més d’1,5 milions de consultes

Durant el 2017

Garantia Juvenil

L’activitat de la Xarxa Nacional d’Emancipació Juvenil (XNEJ) formada per les Oficines Joves comarcals i els Punts d’Informació Juvenil d’arreu del país, torna a marcar uns alts nivells d’activitat, tant pel que fa a usuaris atesos com de consultes fetes. Segons les dades de la Direcció General de Joventut donades a conèixer, l’estimació del balanç durant l’any 2017 als 294 Punts d’Informació Juvenil (PIJ) i a les 42 Oficines Joves (OJ) que hi ha a Catalunya és de 890.500 joves atesos i d’1.552.894 consultes i assessoraments realitzats. Aquestes xifres superen l’activitat a la xarxa de l’any anterior en un total de 32.283 usuaris i 174.008 les consultes.
Per demarcacions territorials, la distribució estimada va ser la següent:
Demarcació
Serveis d’informació Juvenil
Consultes
Usuaris
Barcelona
177 PIJ i 14 OJ
874.878
467.555
Girona
39 PIJ i 8 OJ
303.111
194.647
Lleida, Alt Pirineu i Aran
21 PIJ i 10 OJ
180.194
97.609
Tarragona
35 PIJ i 6 OJ
147.460
108.697
Terres de l’Ebre
22 PIJ i 4 OJ
47.251
21.992
TOTAL
294 PIJ i 42 OJ
1.552.894
890.500
L’oferta educativa i formativa ha continuat sent la temàtica més consultada pels joves a la XNEJ el 2017, amb un 29,9% del conjunt de les consultes, tres punts percentuals més que l’any passat i 21 més que fa tres anys. Aquest tipus de consultes són les que més han crescut els últims anys i coincideix amb l’augment dels joves de 16 a 29 anys que estudien, que van passar del 29,2% el tercer trimestre del 2008 al 40,7% el tercer trimestre del 2017, segons dades de l’Enquesta de Població Activa.
La segona qüestió més sol·licitada l’any passat ha estat el programa concret de la Garantia Juvenil, que per primer any ha estat recollit de manera específica pel registre de la XNEJ. En total, aquest programa europeu de formació, inserció, emprenedoria i orientació laboral ha acumulat als PIJ i OJ un total de 56.920 consultes, equivalent al 13,8% de tota l’activitat. A més d’assessorar els joves sobre els objectius i requisits per participar al programa, els impulsors del programa també han tramitat les inscripcions a la Garantia Juvenil. A Catalunya, més de 100.000 joves s’han inscrit i més de 38.000 joves han trobat feina a través d’aquesta iniciativa en els últims tres anys.
Pel que fa a la resta de la cerca d’informació sobre el mercat laboral i les oportunitats de treball, la XNEJ va registrar el 2017 un total de 44.068 consultes, el 10,7% del total.
Les dades d’activitat de la XNEJ indiquen l’educació en el lleure i la salut com a les dues temàtiques següents en nombre de consultes, amb un 10,2% i un 7,8% respectivament, seguides de la cultura (6,7%), la cohesió social (4,6%), la solidaritat i les relacions internacionals (4,5%), la participació (4,2%), l’habitatge (3,4%), el turisme (2,1%), les tecnologies de la informació i la comunicació (2%), el medi ambient i consum (0,2%).
En valoració d’aquestes xifres, la directora general de Joventut, Marta Vilalta, ha posat de relleu el potencial d’una xarxa al servei del jovent que vol ajudar a l’emancipació, un dels principals reptes del país. Per Vilalta, la XNEJ és una de les eines més importants de Catalunya per desplegar les polítiques de joventut i n’ha destacat la presència territorial arreu de les comarques, la capil·laritat que permet en els fluxos d’informació i el treball en xarxa entre professionals, administracions i propis joves.
Així mateix, la directora general de Joventut ha remarcat que el Govern ha destinat a les Oficines Joves un total de 1,3 milions d’euros el 2017 per al seu funcionament, impuls, coordinació i millora dels serveis, a través d’un contracte programa. D’aquests, 1’19 M d’euros són per a les oficines territorials, mentre que 116.902 euros restants són per al funcionament de l’OJ especialitzada en treball. Així mateix, aquesta partida ha permès l’entrada en funcionament –a finals d’any- de dues noves Oficines Joves a les comarques del Baix Llobregat i la Vall d’Aran, on hi resideixen uns 118.035 i 1.596 joves, respectivament.
Amb aquestes dues incorporacions, la XNEJ ja disposa d’OJ a 39 comarques, cobrint així el territori on resideix el 96,7% de la joventut catalana. Les OJ estan impulsades per la DGJ i es coordinen amb els ajuntaments i els consells comarcals, en un clar exercici de col·laboració institucional per sumar esforços.
Perfil d’usuari: jove menor de 20 anys amb estudis
En relació al perfil d’usuari dels Punts d’Informació Juvenil i les Oficines Joves el 2017, els nois han suposat el 51,5% del total, per un 48,5% de les noies. Pel que fa a les edats, els menors de 16 anys van ser el col·lectiu amb més consultes, amb el 33,9% de les consultes. El segueixen els inclosos en la franja de 16 a 20 anys (31,7%), seguits dels joves entre 21 i 25 anys (13,5%), entre 26 i 29 (6,2%), i 30 i 35 anys (4,3%). Finalment, un 10,3% de persones de més de 35 anys també van fer ús del servei per a qüestions relacionades amb la joventut.
D’acord amb el nivell d’estudis, els usuaris de la XNEJ van ser majoritàriament joves que cursaven ESO (33,6%), seguits dels que ja havien finalitzat l’ESO (12,7%), els que cursaven estudis post-obligatoris (12,5%), els que ja havien acabat aquests estudis post-obligatoris (10,8%), els que tenien estudis universitaris (5,8%), els que no tenen estudis (5,3%) i els que es trobaven fent estudis universitaris (2,5%). La resta no va informar de la seva situació. I respecte a la llengua utilitzada en la consulta, el 82,9% va utilitzar el català, el 15,6% el castellà, l’1% una altra llengua, i el 0,4% l’aranès.
Finalment, de les consultes fetes a la XNEJ, el 65,6% es va fer presencialment als mateixos punts d’atenció, el 24,4% en els desplaçaments dels informadors juvenils a centres educatius, el 4,2% per via telefònica, el 4,2% per correu electrònic, mentre que l’1,5% van ser fetes a través de les xarxes socials, blocs, fòrums i altres canals digitals.
Switch to mobile version