Autor Ensenyament
16 Febrer 2018 a 10:00

Són més els graduats en FP que troben feina que els que continuen estudiant

Per primera vegada en 8 anys

rdp estudi formacio professional

Per primera vegada en 8 anys, són més les persones graduades en ensenyaments professionals que troben feina respecte de les que continuen la seva formació. Aquesta és una de les principals conclusions que s’extreuen de l’estudi d’Inserció Laboral dels Ensenyaments Professionals 2017, un treball que analitza la situació laboral i formativa dels graduats el 2016 en ensenyaments professionals, enquestats entre sis i nou mesos després d’haver acabat els seus estudis. El treball està elaborat conjuntament pel Departament d’Ensenyament i el Consell General de Cambres de Catalunya.
En els nou mesos després d’haver-se graduat, un 54,46% dels graduats estan inserits laboralment –és a dir, treballen o combinen feina i estudis-, i els que opten per la continuïtat formativa són un 51,19% -s’inclou els que estudien o estudien i treballen-. Aquesta dada s’ha invertit per primera vegada des de l’inici de la crisi econòmica, i denota una millora en la inserció laboral, que ja és 4,32 punts superior respecte l’estudi anterior.
Les dades evidencien que per als graduats en ensenyaments professionals l’atur és inferior a la mitjana de Catalunya i molt per sota de l’atur juvenil. Els graduats superiors desocupats són un 10,62% i els graduats mitjans representen un 9,03%, mentre que la mitjana d’atur dels joves catalans se situa en el 32%, i la de l’atur de Catalunya és d’un 15,28%.
Les persones ocupades han augmentat en totes les franges d’edat respecte l’any anterior, així com en tots els nivells d’estudis, i en 20 dels 27 ensenyaments i famílies professionals considerades.
L’estudi del Departament d’Ensenyament i el Consell General de Cambres de Catalunya analitza aspectes com el nivell d’ingressos, el tipus de contracte, les famílies professionals amb major i menor inserció o les principals vies d’obtenció de feina dels graduats. L’enquesta l’han respost un total de 28.705 persones graduades el 2016 corresponents als següents ensenyaments: formació professional inicial, esports, arts plàstiques i disseny, ensenyaments artístics superiors, i programes de formació i inserció (PFI).
L’FP dual incrementa la inserció dels graduats
Es posa de manifest que l’obtenció de feina ha incrementat de forma notable pel que fa als graduats en la modalitat de formació dual. En aquest cas, la inserció laboral assolida a nou mesos de graduar-se és d’un 71,53%, gairebé dos punts més respecte la promoció anterior. Ha disminuït en prop de tres punts el percentatge dels que busquen feina, que només representen un 5,71% del total –una xifra que contrasta amb les dades d’atur juvenil i la mitjana d’atur de Catalunya-.
L’estudi mostra com la inserció creix a mesura que s’incrementa l’edat dels graduats. Així, s’evidencien les diferències entre els més joves –fins a 19 anys– que majoritàriament continuen els estudis (79,23%) i que presenten baixa inserció (29,62%); enfront dels més grans –amb 30 anys o més– amb una inserció alta (80,69%) i baixa prossecució formativa (17,17%).
També es constata la presència als ensenyaments professionals de persones de 25 o més anys, una tendència contínua els darrers anys, i que fa palès la importància que atorguen a la formació com a via per a l’obtenció d’un lloc de treball.
Sumant les pràctiques i la inserció a través del centre s’assoleix gairebé el 40% de la inserció
Sumant les pràctiques i la inserció a través del centre s’assoleix gairebé el 40% de la inserció. Així, es referma com primera via l’empresa on els alumnes han fet les seves pràctiques formatives, per davant de la xarxa de relació personal, i esdevé el canal d’intermediació laboral més efectiu. Així, l’empresa de pràctiques ha proporcionat la feina al 26,36% dels ocupats de grau mitjà i al 23,98% dels de grau superior; mentre que la xarxa personal ho ha fet en el 20,7% dels graduats mitjans i el 20,3% dels superiors. També a través del centre s’han inserit el 14,44% de graduats mitjans i el 13,67% de superiors.
A causa de la crisi, els darrers anys es va demostrar que molts dels graduats havien d’acceptar ofertes laborals poc relacionades als estudis exercits. Aquesta tendència s’està revertint, i enguany ha crescut la percepció de la relació existent entre feina i estudis, tant al grau mitjà com al grau superior. La percepció de relació augmenta, més lentament en el cas del grau mitjà, que creix més d’un punt i arriba al 73,81%, i més vigorosament en el cas del superior, que creix 3,5 punts i arriba a 72,95%.
Els contractes indefinits i el sou milloren la qualitat de l’ocupació dels graduats
Dos elements demostren que la qualitat de l’ocupació dels graduats ha millorat respecte l’anterior edició: la temporalitat dels contractes i la remuneració econòmica. Pel que fa als contractes indefinits, millora gairebé dos punts el grau superior –situant-se al 32,27%- i 0,38 punts el grau mitjà- un 25,92%-. Respecte a la remuneració dels graduats, la majoria de graduats cobra entre 900 i 1.200 euros –un 46,70% dels superiors i un 44,81% dels mitjans-; mentre que al grau superior la segona posició l’ocupa els que cobren més de 1.200 euros -32,31%-; enfront dels graduats mitjans que en segona posició se situen els que cobren fins a 900 euros -31,12%-. Per tant, a major nivell d’estudis, major nivell d’ingressos. Es conclou que el nivell d’ingressos dels graduats tendeix a millorar des de 2013.
Millors condicions per a les famílies industrials
En conjunt, si es comparen les famílies industrials amb la resta de famílies, les industrials estan entre les que disposen de més inserció, tenen més graduats a jornada completa i contracte indefinit, així com un major nivell d’ingressos i un 15,88% més de graduats amb salaris per damunt de 1.200 euros.
L’estudi analitza la inserció laboral i formativa de les famílies professionals. Així, al grau mitjà les 3 famílies amb major inserció són Sanitat (60,11%), Serveis socioculturals i a la comunitat (46,17%) i Transport i manteniment de vehicles (44,53%). Pel que fa a la continuïtat formativa, són les famílies relacionades amb Informàtica i telecomunicacions (84,11%), Activitats físiques i esportives (83,71%) i Administració i gestió (78%). Si s’analitza els graduats superiors, les famílies amb major inserció són Hoteleria i turisme (70,93%), Informàtica i comunicacions (62,93%) i Sanitat (62,76%). La continuïtat formativa al grau superior és per a Activitats físiques i esportives (58,77%), Serveis socioculturals a la comunitat (55,71%) i Administració i gestió (43%).
Switch to mobile version