Autor Economia
8 maig 2018 a 10:00

L’economia catalana creix un 0,8% intertrimestral

0 Flares 0 Flares ×
Escoltar

El primer trimestre del 2018

PIB construccio

Segons l’estimació d’avanç que elaboren conjuntament l’Idescat i el Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda, el primer trimestre del 2018 el PIB de Catalunya ha crescut un 0,8%, la mateixa taxa de creixement registrada el trimestre anterior. Aquest resultat és superior als obtinguts a Espanya (0,7%) i a la zona euro (0,4%), i mostra el bon moment de l’economia catalana.
En termes interanuals, el PIB català ha crescut un 3,3% el primer trimestre, i s’ha situat per sobre del PIB espanyol (2,9%) i del de la zona euro (2,5%).
Els bons resultats que presenten aquestes dades tenen un correlat en el mercat de treball, amb un creixement de l’afiliació a la Seguretat Social (del 3,7%) i del volum d’ocupació (del 3,3%), segons l’Enquesta de Població Activa.

Les estimacions d’avanç a nivell sectorial mostren un creixement interanual a l’alça en el cas del sector serveis i una certa desacceleració en el creixement del sector industrial, desprès de la forta empenta del trimestre anterior. La construcció es manté estabilitzada a un nivell força elevat i el sector agrari i pesquer apunta cap a uns resultats menys negatius que en els trimestres previs.

La indústria manté resultats molt positius
 
El valor afegit brut del sector industrial augmenta, segons les estimacions d’avanç, un 5,1% interanual, taxa que, si bé és inferior a l’obtinguda el trimestre anterior (6,4%, que va ser la més alta del 2017), està per sobre de la mitjana anual del conjunt del 2017 (4,9%). Aquests resultats donen continuïtat als registres molt positius que porta experimentant el sector industrial els darrers exercicis. El creixement de la producció industrial és força generalitzat, tot i que destaca l’avenç de l’agrupació de tèxtil, confecció, cuir i calçat i el de la metal·lúrgia i els productes metàl·lics. Com en els quatre anys anteriors, el creixement de la indústria continua sent superior a Catalunya que al conjunt de la zona euro.
La construcció continua avançant
 
El creixement interanual de la construcció és del 6,4%, el mateix  que el trimestre anterior, unes taxes que no s’assolien des del 2006. Al bon comportament del subsector residencial, i en particular de l’habitatge, s’hi ha afegit la millora de l’obra pública, amb un notable creixement de la licitació pública.
El sector serveis s’accelera
 
El sector serveis ha accelerat el seu creixement interanual el primer trimestre i s’ha situat en un 2,7%. Els dos primers mesos de l’any, els indicadors d’activitat mostren resultats especialment positius en la xifra de negoci de les activitats administratives, de les activitats professionals, científiques i tècniques, i de les d’informació i comunicacions.
El turisme estranger es recupera
Quant a l’activitat turística, les dades disponibles dels tres primers mesos de l’any mostren una recuperació de l’afluència del turime estranger (3,4% de creixement en mitjana), després dels resultats negatius dels darrers mesos del 2017. És molt remarcable l’augment de la despesa turística, que assoleix un creixement interanual del 10,4% durant el primer trimestre.
0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 LinkedIn 0 Pin It Share 0 Email -- 0 Flares ×