Autor Economia
15 juny 2018 a 15:00

Creix un 3,4% interanual l’economia catalana

0 Flares 0 Flares ×
Escoltar

 Al primer trimestre del 2018

PIB construccio//Foto: Wiquipedia

PIB construccio//Foto: Wiquipedia

El producte interior brut (PIB) de Catalunya registra un augment interanual del 3,4% el primer trimestre del 2018, una dècima inferior a la taxa del trimestre precedent (3,5%), segons l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat). L’economia catalana manté un elevat dinamisme impulsada principalment per la demanda interna, que es recupera parcialment del trimestre anterior i assoleix un avenç del 3,1% interanual. La contribució del saldo exterior és positiva (0,6%), però s’ha reduït respecte del trimestre anterior (1,1%).
L’evolució de l’economia catalana el primer trimestre de l’any situa el creixement del PIB català quatre dècimes per sobre de la mitjana espanyola (3,0%) i un punt percentual per sobre del de la UE-28 (2,4%). Les taxes de variació intertrimestrals a Catalunya mostren una estabilitat entorn al 0,8%, una dècima superior al conjunt d’Espanya (0,7%) i quatre dècimes per sobre de la UE-28 (0,4%).
L’anàlisi del PIB des de l’òptica de la demanda mostra que la demanda interna continua creixent a un ritme destacable (3,1%), superior al del trimestre anterior (2,7%). L’evolució seguida per la demanda interna reflecteix principalment el creixement del consum de les llars, que ha passat del 2,0% en el trimestre anterior al 3,2%, i el del consum de les administracions públiques, que ha evolucionat del 3,3% del trimestre anterior al 4,0% en el primer trimestre del 2018. La formació bruta de capital, tot i que registra un creixement positiu (2,0%), encadena dos trimestres consecutius de creixement alentit, degut a la inversió en béns d’equipament. L’evolució de la inversió en construcció, en canvi, es manté estable i elevada, ja que creix a una taxa del 4,2%.
Pel que fa a l’aportació del sector exterior al creixement de l’economia catalana, el saldo dels intercanvis amb l’estranger experimenta un increment interanual del 0,2%, com a resultat d’una reducció en el creixement de les exportacions totals (4,4%), que passa a ser superat pel creixement de les importacions en el mateix període (4,7%). Pel que fa a les exportacions, s’ha de destacar que l’evolució general en el context europeu no ha estat favorable, ja que les exportacions de la UE-28 han registrat la primera evolució negativa d’aquesta variable (-0,3% en taxa intertrimestral) des de fa més de cinc anys. En relació amb el consum dels estrangers al territori (5,0%), l’evolució implica una recuperació respecte de la baixada del trimestre anterior (-0,5%).
Des de l’òptica de l’oferta s’ha de destacar el manteniment d’una notable activitat del sector de la construcció, amb un creixement interanual del 6,2% per a aquest trimestre. Per la seva banda, els serveis mantenen un bon comportament i registren un augment del 2,8% respecte del mateix període de l’any anterior, principalment gràcies a les activitats immobiliàries, professionals i altres (3,8%). El creixement de les activitats comercials, de transport i hostaleria, ha estat més moderat (1,8%), en una línia similar a  les branques de l’Administració publica, educació, sanitat i serveis socials, que assoleixen una taxa de creixement del 2,1% el primer trimestre del 2018.
La indústria manté un notable ritme amb una taxa de creixement del 5,2%, malgrat que sigui inferior a la del trimestre anterior (6,4%). Els indicadors de producció industrial mostren les branques de la indústria extractiva (12,5%), la metal·lúrgia (8,0%) i la tèxtil (5,2%) com les més dinàmiques. En canvi, la fabricació de productes farmacèutics (-3,0%), d’altres productes minerals no metàl·lics (-2,9%) i la indústria alimentària (-0,9%), han contribuït a reduir l’activitat industrial aquest trimestre. Finalment, el sector agrari és l’única branca d’activitat amb una taxa de creixement negativa (-2,2%).
0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 LinkedIn 0 Pin It Share 0 Email -- 0 Flares ×