Autor Opinió
18 juliol 2018 a 18:00

Les malalties professionals

0 Flares 0 Flares ×
Escoltar
Gonzalo Marquez Mutua Intercomarcal-1

Gonzalo Marquez Mutua Intercomarcal-1

En la gestió diària de l’empresa és recomanable no perdre de perspectiva la gestió dels recursos humans i, dins d’aquesta gestió un factor molt desconegut per les empreses i els seus gestors són les malalties professionals.

Quan parlem de malalties professionals ens referim a una sèrie de patologies quehan d’estar en el vigent llistat o quadre aprovat per la normativa, en aquest cas. Si bé en determinats supòsits els treballadors que la pateixen tenen una predisposició genètica a contraure les citades malalties, això no comporta la pèrdua de la seva naturalesa jurídica com a malaltia professional.

Les patologies més comunes són les afeccions a la pell generades per contacte amb farines, ciment o productes químics en fleques, empreses d’alimentació, empreses de construcció o empreses que manipulen productes químics; les afeccions a les vies respiratòries pels citats productes; les patologies que afecten les espatlles, canells o colzes en llocs de treball que comporten moviments repetitius de les extremitats superiors o, per exemple, tasques administratives que comportin la utilització de teclats d’ordinador.

Les principals obligacions de l’empresa són vetllar per una correcta identificació dels riscos de malaltia professional en els llocs de treball de l’empresa, eliminar en la mesura del possible o si més no pal·liar amb mesures col·lectives (disseny dels processos productius, correcta ventilació, formació adequada als treballadors) i facilitar els equips de protecció individual necessaris (guants, mascaretes…) així como dissenyar un correcte protocol de reconeixements mèdics que tingui en compte les possibles malalties professionals que es pugin produir en els treballadors assignats als citats llocs de treball, tot comunicant aquesta circumstància a la Mútua Col·laboradora amb la Seguretat Social en la que tingui concertada la cobertura de les contingències professionals.

Per últim cal recordar que la manca de compliment de les obligacions sintèticament descrites anteriorment pot comportar l’assumpció de responsabilitats econòmiques, inclús penals, per part de la empresa, sent significatiu que la majoria de pòlisses d’assegurança que cobreixen el pagament d’indemnitzacions econòmiques als treballadors pels danys generats exclouen específicament o no contemplen la cobertura dels danys generats per malalties professionals, que tenen una conceptuació i naturalesa jurídica independent de l’accident de treball.

Gonzalo Márquez és cap de l’Àrea Jurídica de Mútua Intercomarcal, empresa col·laboradora dels Estudis d’ADE del Campus Manresa de la UVIC-UCC.

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 LinkedIn 0 Pin It Share 0 Email 0 0 Flares ×