Autor Ensenyament
13 juliol 2018 a 15:00

Millora en l’equitat dels resultats, tant a primària com a l’ESO

0 Flares 0 Flares ×
Escoltar

Resultats de les proves d’avaluació de competències bàsiques

rdp Ensenyament Primaria ESO Carles Martinez Joan Mateo// Foto: Conselleria Ensenyament

rdp Ensenyament Primaria ESOCarles Martinez Joan Mateo// Foto: Conselleria Ensenyament

Els resultats de les diferents proves externes d’avaluació de les competències bàsiques (les proves d’avaluació de sisè de primària i de quart d’ESO) evidencien una millora en l’equitat dels resultats, tant a primària com a l’ESO, atès que el percentatge d’alumnes amb nivell baix s’ha reduït a menys del 15% en totes les matèries. Així ho ha constatat el secretari de Polítiques Educatives, Carles Martínez, que, acompanyat del president del Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu, Joan Mateo, ha presentat en roda de premsa els resultats de les avaluacions de sisè de primària i de quart d’ESO realitzades aquest curs.
Carles Martínez ha anunciat el compromís del Departament d’estendre progressivament les hores d’anglès a l’ESO, a través de la metodologia AICLE (aprenentatge integrat de contingut i llengua), especialment en l’etapa d’ESO.
“Ja sigui a 1r, a 2n, a 3r o a 4t d’ESO, en socials o naturals, el que el centre decideixi, que ho pugui fer íntegrament en anglès. L’objectiu és implantar-ho de manera progressiva a través de les xarxes de millora, tenint en compte que haurem de respectar l’autonomia de centres” ha explicat Martínez. “S’ha de tenir en compte que el que funciona en un centre, pot funcionar o no a la resta”, ha matisat.
Pel que fa a les competències avaluades, pràcticament totes presenten una evolució clarament favorable i mostren la millora de l’equitat del sistema, d’acord amb els objectius de la Conselleria d’Ensenyament per al 2018, que es va marcar el 15% com a referència per establir el percentatge màxim d’alumnat que podia no assolir el nivell mínim de cadascuna de les competències. De l’anàlisi dels resultats, es desprèn que no hi ha cap competència que presenti un nivell del 16% de no assoliment i  que, en la majoria dels casos, estan situades entre el 10-14%.
El secretari de Polítiques Educatives ha assegurat que “allà on tinguem centres amb més dificultats, haurem de portar-hi els millors docents. Això respon a un criteri d’equitat que, tal com va comentar el conseller Josep Bargalló al Parlament, formarà part de les nostres polítiques educatives, un criteri de qualitat per millorar els resultats educatius de tots els alumnes, però un criteri d’equitat justament per centrar-nos en les franges que des d’un punt de vista social són més fràgils i que no tenen els resultats que voldríem”. “Per tant, centrar-nos en criteris d’equitat i qualitat i de professorat compromès”, ha recalcat Martínez.
Tot i que el curs 2017-2018 ha estat un curs singular amb dificultats evidents, fruit de la intervenció pel 155, gràcies a la professionalitat del professorat i a la solidesa de l’Escola Catalana, les proves constaten també que ens trobem davant d’uns resultats consolidats, amb variacions lògiques que no són significatives. Per tant, el sistema mostra una important robustesa i presenta unes dades de resultats equilibrades i amb poques variacions.
 
En relació a la qualitat dels resultats, la majoria de les puntuacions superen tant a 6è de primària com a 4t d’ESO els 70 punts sobre els 100 possibles –que es considera un nivell plenament satisfactori-. Concretament, el nombre de matèries que fluctuen a l’alça supera a les que ho fan a la baixa: només les matemàtiques (68,5) i la competència cientificotecnològica (66,1) de 4t d’ESO no superen els 70 punts i, en tots els casos, les diferències són mínimes.
Resultats de les proves per matèries
En relació a les diferents competències avaluades en ambdues proves, pel que fa a les llengües, podem veure que en català hi ha un lleuger descens a primària (-2,2 punts) i una lleugera millora a ESO (+2,2), just a la inversa del que va passar al 2017. En castellà, hi ha lleugera millora a primària (+3,6) i a ESO (+0,1). I, en anglès, hi ha davallada tan a primària (+6,2 punts) com a ESO (+3,1 punts).
En matemàtiques, els resultats tampoc mostren canvis significatius a primària (+1,6 punts) ni a ESO: (+2,1 punts). Pel que fa a la competència del medi natural, que s’ha dut a terme per primer any a primària, ha aconseguit superar els 70 punts (70,2). I, sobre la competència cientificotecnològica, que només s’ha realitzat a l’ESO, en la seva tercera edició aconsegueix una lleugera millora, passant de 65,9 punts el 2017 a 66,1 aquest 2018.
 
Resultats de les proves d’avaluació de 4t d’ESO
Els resultats a les proves de 4t d’ESO mostren pocs canvis respecte el curs passat. Les matèries en què s’ha millorat lleugerament són llengua catalana (de 74,6 a 76,8 punts), llengua castellana (de 77,2 a 77,3) i cientificotecnològica (de 65,9 a 66,1). En la resta de matèries hi ha hagut uns resultats lleugerament inferiors als del curs passat: llengua anglesa (de 74,1 a 73,9) i matemàtiques (de 70,2 a 68,5).
A les proves de 4t d’ESO el percentatge d’alumnat situat al nivell baix de rendiment, i que per tant no assoleix la competència, és inferior al 15% en totes les competències exceptuant la competència cientificotecnològica on és del 15,2%. En llengua catalana aquest percentatge és del 10,1%, en llengua castellana del 9,8%, en llengua anglesa 13,7% i en matemàtiques 14,1%.
Tal com ja s’ha avançat, la major part de les matèries superen els 70 punts, amb l’excepció de la competència cientificotecnològica que, malgrat la seva millora en relació al curs anterior, encara no arriba als 70 punts, i de les matemàtiques, que el curs passat van superar per primer cop els 70 punts i que enguany han patit un lleuger descens amb una puntuació de 68,5 punts.
L’avaluació de competències bàsiques de 4t d’ESO es va dur a terme els dies 6 i 7 de febrer a un total de 66.939 alumnes catalans, provinents de 1.070 centres públics i privats.
 
Resultats de les proves d’avaluació de 6è de primària
Els alumnes catalans mantenen amb pocs canvis significatius els resultats a les proves de sisè respecte als assolits el curs anterior. Així, en llengua catalana hi ha un lleuger descens, amb una puntuació de 73,6 respecte el 75,8 del curs passat. En llengua castellana el resultat és de 77 –l’any anterior va ser un 73,4-; en llengua anglesa el resultat d’enguany és de 76,3, lleugerament inferior que el de l’anterior edició, 79,9; i en matemàtiques el resultat és lleugerament superior, una puntuació de 79,2 respecte el 77,6 del curs passat.
Aquest curs per primer cop els alumnes catalans s’han avaluat de la competència de medi natural, en què han obtingut més de 70 punts i, a més, els que es situen en la franja baixa no superen el 15%. Aquesta matèria avalua l’habilitat de l’alumnat per resoldre problemes, explicar fenòmens naturals i tecnològics, interpretar dades, comprendre la metodologia científica i analitzar i avaluar aplicacions tecnològiques en contextos específics, a partir dels coneixements científics i tecnològics, així com del domini dels processos de l’activitat científica.
Per tant, en les cinc matèries avaluades també destaca el fet que un cop més totes les matèries han superat els 70 punts: llengua catalana (73,6), llengua castellana (77), llengua anglesa (76,3), matemàtiques (79,2) i medi natural (70,2).
Les proves d’avaluació de sisè de primària la van dur a terme els dies 8, 9 i 10 de maig un total de 75.444 alumnes de 2.251 centres d’arreu del país.
0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 LinkedIn 0 Pin It Share 0 Email -- 0 Flares ×