Autor Economia
9 agost 2018 a 10:00

L’ATC recapta 1.490,7 MEUR’s durant el primer semestre del 2018

0 Flares 0 Flares ×
Escoltar

Un 9,6% més

façana ATC//Foto: Conselleria Economia i Hisenda

façana ATC//Foto: Conselleria Economia iHisenda

L’Agència Tributària de Catalunya (ATC) va recaptar (en import contret) de gener a juny un total de 1.490,7 milions d’euros pels tributs propis i cedits, el que representa un increment del 9,61% respecte al mateix període de l’any anterior. Així ho indica el darrer Informe trimestral dels tributs de la Generalitat, que ja es pot consultar al web del departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda.
Pel que fa als impostos gestionats directament per l’Estat i transferits després a la Generalitat, la recaptació registrada fins al juny és de 110,4 milions d’euros, un 0,61% més que al 2017. En conjunt, l’import dels tributs que no formen part de les bestretes del model de finançament —propis, cedits i transferits per l’Estat— ascendeix a 1.601,2 milions d’euros, amb un augment del 8,94%.
Si s’hi inclouen les bestretes del model de finançament, el total recaptat a Catalunya en aquest període són 10.258,2 milions d’euros, un 5,98% més en termes interanuals.
1. Evolució dels tributs gestionats per l’ATC
En el primer semestre del 2018, el contret dels tributs gestionats per l’ATC va ser de 1.490,7 M€, 130,7 milions més que al mateix període del 2017. Aquest increment s’aconsegueix sobretot pel bon comportament dels tributs cedits. La recaptació de l’impost sobre successions i donacions, amb un contret total de 270 milions d’euros, creix un 17,81%, mentre que la de l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats (ITPAJD) puja un 5,08%. Cal recordar que l’ITPAJD inclou tres figures tributàries:
-       Impost sobre transmissions patrimonials, que va aportar 752,8 M€ (un 4,64% més que el 2017)
-       Impost sobre actes jurídics documentats (245 M€, un 6,45% més)
-       Impost sobre operacions societàries (5 M€, un 4,97% més)
També els tributs sobre el joc mostren una evolució positiva, amb un contret de 121,1 milions, un 26,53% més. En el cas de l’impost sobre el Patrimoni, la Generalitat l’ingressa el juliol, de forma que l’impacte de l’impost quedarà recollit en el proper informe trimestral.
En l’apartat de tributs propis, el major increment es troba en l’impost sobre les estades en establiments turístics, que presenta un contret de 20,8 milions, un 29,8% més que en el mateix període del 2017. Aquest import correspon a les autoliquidacions de la campanya d’hivern 2017/2018 (octubre a març), de manera que encara no recull l’impacte dels mesos d’estiu.
Pel que fa a l’impost sobre grans establiments comercials (IGEC), es detecta una reducció de la recaptació del 18,4%, motivada en gran mesura pel canvi normatiu introduït a la Llei d’acompanyament dels Pressupostos del 2017, que redissenyava l’IGEC per tal d’adaptar-lo a les recomanacions de la UE i convertir-lo en estrictament ambiental. També disminueixen els ingressos provinents de l’impost sobre els habitatges buits (contret de 16,3 M€), que baixen un 13,1%. L’informe explica que, tot i que el termini de pagament de l’impost ja ha finalitzat, a 30 de juny encara hi havia una part de la recaptació pendent d’aplicar, així que es preveu que, a finals d’aquest any, el contret definitiu sigui més semblant al del 2017. L’impost sobre begudes ensucrades envasades presenta un contret de 19 milions, una dada no comparable en termes interanuals atès que l’impost va entrar en vigor l’1 de maig del 2017.
Finalment, els tres impostos de caràcter mediambiental presenten evolucions diferents. La recaptació de l’impost sobre l’emissió de gasos a l’atmosfera es redueix en 0,5 milions i la de l’impost que grava l’emissió d’òxids de nitrogen per l’aviació comercial augmenta en 1,3 milions, alhora que l’impost sobre el risc mediambiental d’elements radiotòxics, de nova creació, presenta uns ingressos de 3,6 milions. Tanmateix, l’impacte d’aquests impostos sobre la recaptació global és poc significatiu.
2.    Evolució dels tributs gestionats per l’Estat i transferits a la Generalitat no subjectes al model de finançament
L’import contret d’aquests quatre tributs durant els sis primers mesos de l’any és de 110,4 M€, només un 0,61% més que l’any anterior. És important precisar que aquests ingressos són transferits per l’Estat i les quantitats rebudes no coincideixen exactament amb les declaracions del període.
La recaptació procedent del joc on-line creix un 102%, amb un contret del 13,5 M€, tot i que l’increment no és comparable amb el 2017 en termes homogenis per la irregularitat temporal que presenten les transferències de l’Estat.  Els ingressos de l’impost sobre hidrocarburs (tipus autonòmic) i l’impost sobre determinats mitjans de transport (l’impost de matriculació) es redueixen un 6,6% i un 4,7% respectivament. En el cas de l’impost sobre els dipòsits en les entitats de crèdit(normativa estatal), l’Estat encara no ha transferit la recaptació perquè el termini de pagament per part del contribuent finalitzava el mes de juliol. Per tant, l’ingrés quedarà recollit en l’informe del proper trimestre.
3.  Evolució dels recursos del sistema de finançament
Els ingressos tributaris de la Generalitat subjectes a les bestretes del model de finançament creixen un 5,45% respecte als mesos de gener-juny del 2017 i arriben als 8.657 M€. Cal tenir present que aquestes transferències són provisionals i encara no recullen les bestretes definitives aprovades en els Pressupostos Generals de l’Estat per al 2018.
0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 LinkedIn 0 Pin It Share 0 Email -- 0 Flares ×